1 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

 Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1
ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη της Εφοδιαστικής», το οποίο λειτουργεί

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 146235/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
2532/23-09-2014) και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 περί θεσμικού πλαισίου
για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους
φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές
μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα
εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών,
Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής το πτυχίο των οποίων έχει
αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά
την αγγλική γλώσσα. Σπουδαστές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πτυχιούχοι τμημάτων με
σχετικά ασθενές επιστημονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείμενα του
προγράμματος είναι δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του
προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι
φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν
τους απομένει η ορκωμοσία.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν
προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής
στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη Ε.Π. του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η
πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των
υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα
κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν: (α) επίδοση σε
προπτυχιακές σπουδές διοικητικής, οικονομικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, (β)

επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλης κατεύθυνσης (ή η κατοχή δεύτερου 2
πτυχίου άλλης κατεύθυνσης), (γ) διπλωματική εργασία σε θέματα διοίκησης
logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, (δ) διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που
είναι σχετική με θέματα διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας, (ε)
επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι
σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή
πρακτικά συνεδρίων, που είναι σχετικό με θέματα διοίκησης logistics και
εφοδιαστικής αλυσίδας, και (στ) συστατικές επιστολές. Η δεύτερη φάση
περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το
μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην
αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς
τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την
ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία
και την ομαδικότητα.
Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της
βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που
περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την
παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά
επιτυχίας τους. Για τον 1
ο
κύκλο λειτουργίας του προγράμματος για το ακαδημαϊκό
έτος 2014 – 15, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην αξιολόγηση των υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός
των εισακτέων, ώστε να επιλέγονται και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο στην
κατάταξη υποψήφιο. Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του
Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του συνολικού αριθμού των
εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 10
Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.,
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της
Εφοδιαστικής, Κανελλοπούλου 2, 60100 Κατερίνη), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η αίτηση είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση:
http://logistics.teicm.gr.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού,
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το
ΔΟΑΤΑΠ.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο. επίδοσης.
5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και
υπογεγραμμένους φακέλους.
6. Ένα από τα παρακάτω Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας : (α)
Ελληνικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας για την Αγγλική Γλώσσα επιπέδου
τουλάχιστον Β2, ή άλλο ισοδύναμο, όπως π.χ. Lower Cambridge ή
Michigan, κ.ά., (β) IELTS, με ελάχιστο βαθμό 5,5 που να έχει αποκτηθεί
στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη δημοσίευση
της προκήρυξης, (γ) TOEFL, με ελάχιστο βαθμό 180, που να έχει
αποκτηθεί στο ημερολογιακό έτος μέχρι τέσσερα χρόνια πριν από τη
δημοσίευση της προκήρυξης και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο
Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από: (i)
βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (B2) είναι πιστοποιημένα
από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή, ή (ii) βεβαίωση του αρμοδίου
Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας
ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο
επίπεδο (B2).
7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν),
όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες
σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα
διοίκησης logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας.
8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης logistics και
εφοδιαστικής αλυσίδας (εάν υπάρχουν), η οποία τεκμηριώνεται με
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
9. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα διοίκησης logistics και
εφοδιαστικής αλυσίδας (εάν υπάρχει).
10. Σύντομο σημείωμα - επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με
αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο Π.Μ.Σ.
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (που σημειώνονται παραπάνω) θα
προσκομίζονται στη φάση της υποβολής της αίτησης σε πρωτότυπα ή απλά
αντίγραφα τα οποία όμως θα προσκομιστούν επικυρωμένα από τις αρμόδιες αρχές
σε περίπτωση επιλογής και εγγραφής στο Π.Μ.Σ.. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν
να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε
ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα
επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. Για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 950 € για κάθε εξάμηνο
σπουδών και η χορήγηση υποτροφιών σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Σκοπός των υποτροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές
του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Τα δίδακτρα μπορεί
να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της
εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔπρογράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της
εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ

Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι την
31 Οκτωβρίου 2014. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου 2014.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
(http://logistics.teicm.gr) κκαι στη γραμματεία του Τμήματος (τηλ. : 2351020940

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !