1 Οκτωβρίου 2014

34 θέσεις εργασίας στον Δήμο Βέροιας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/63/9539/16-4-2014 απόφαση της επιτροπής του αρ.2 παρ 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄) και τις υπ’ αριθμ. 64/14,65/14,66/14, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι θα
προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριάντα τέσσερα (34) άτομα προς κάλυψη των αναγκών, των εκπαιδευτικών τμημάτων της επιχείρησης που θα σχηματιστούν ανάλογα με την προσέλευση των μαθητών και μέχρι την λήξη του εκπαιδευτικού έτους 2014-2015 και ειδικότερα:
διευθυντή του δημοτικού ωδείου Βέροιας, καλλιτεχνικού διευθυντή της σχολής χορού, καθηγητών πιάνου, κιθάρας, καθηγητών σχολής εγχόρδων (βιολιού, βιολοντσέλου) καθηγητών πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, φλάουτου τρομπέτας), καθηγητών υποχρεωτικών και ειδικών θεωρητικών μαθημάτων, καθ. μονωδίας, καθ. βυζαντινής μουσικής,μαέστρου χορωδίας, δασκάλων μουσικής προπαιδείας/ μουσικοκινητικής αγωγής, καθ. Σύγχρονου τμήματος μουσικής (ακορντεόν, αρμονίου, ηλεκτρικής κιθάρας, ντραμς), δασκ. μπουζουκιού, μαέστρων φιλαρμονικής, συνοδού μπαλέτου, καθ. μπαλέτου, σύγχρονου χορού, δασκ. λάτιν χορών, δασκ. Hip –hop χορού, καθ. ζωγραφικής, καθ. βιτρώ, καθ. κοσμήματος, καθ. Κατασκευών, καθ.παραδοσιακώνχορών. 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο . ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επιλογή του παραπάνω προσωπικού αναφέρονται λεπτομερώς στις υπ’ αριθμ. 64/2014, (ΑΔΑ: ΩΣΚ1ΟΕΘΦ-1ΩΤ), 65/2014 (ΑΔΑ: 6ΟΙΕΟΕΘΦ-Ψ4Δ), 66/2014 (ΑΔΑ: ΩΛ3ΥΟΕΘΦ-ΙΘΖ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ που είναι αναρτημένες, στο site: www.veriaculture.gr, στο Χώρο Τεχνών και τον Δήμο Βέροιας. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της ΚΕΠΑ, Χώρος Τεχνών, δ/νση: Π. Μελά και Μπιζανίου, 3ος όροφος, τηλ. 2331078100 (κ. Βέρρος), 2331078105 (κ. Μυλωνά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης στον τύπο (δηλαδή έως 10/10/2014, ώρα 14.00). Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραστούν ενώπιον της επιτροπής που θα εισηγηθεί για τους υποψηφίους στις 13/10/14 ή 14/10/14 και ώρα που θα τους υποδειχθεί, στον Χώρο Τεχνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !