21 Δεκεμβρίου 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΡΟΥΣ -ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος
πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ἑορτάζουμε καί πάλι Χριστούγεννα! Ἑορτάζουμε τήν ἑορτή πού φανερώνει τήν
ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε μορφή δούλου, προκειμένου νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: «Τό γεγονός ὅτι ἕνας Θεός γίνεται ἄνθρωπος, εἶναι ταπείνωση μεγάλη, ἀνέκφραστη, ἀπερίγραπτη».
Συνεπῶς, τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἑορτή πού φανερώνει τή θεία ταπείνωση. Ὁ Χριστός ἐξουδένωσε τόν ἑαυτό Του μέ τό νά γεννηθεῖ στόν κόσμο μέ ἀνθρώπινο σῶμα. Ἔγινε ὅμοιος μέ τούς ἀνθρώπους σέ πολλά, ὄχι σέ ὅλα.
·         Ἀληθινός ἄνθρωπος! Ἀλλά δέν γεννήθηκε κατά τόν ἴδιο τρόπο, πού γεννιῶνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Γεννήθηκε ἐκ Παρθένου Μαρίας.
·         Ἀληθινός ἄνθρωπος! Ἀλλά δέν εἶχε ἁμαρτία, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Εἶναι ὁ Ἀναμάρτητος.
·         Ἀληθινός ἄνθρωπος! Ἀλλά ὄχι μόνον ἄνθρωπος. Ἦταν καί Θεός.
Ἄν ἦταν ἁπλῶς ἄνθρωπος καί ὄχι Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος, δέν θά ἦταν σπουδαία ταπείνωση. Τό ὅτι, γιά παράδειγμα, γεννήθηκε στή φάτνη ἑνός στάβλου. Καί αὐτό εἶναι πρωτοφανές. Ὁ Θεός νά γεννηθεῖ σάν ἕνα μωρό. Καί νά γεννηθεῖ μέσα σέ ἕναν στάβλο!

βλ. καί στήν πίσω σελίδα
Οἱ ἄγγελοι ἐξεπλάγησαν ἀπό τήν ταπείνωση τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί ἡ ἀνθρωπότητα ἐκπλήσσεται ἀπό τήν ἀνεκδιήγητη ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ. Τήν ταπείνωση αὐτή τήν ὀνομάζουμε ἐνανθρώπιση, σάρκωση, κένωση, συγκατάβαση. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός Λόγος, «ὁ δι’ ἡμᾶς σαρκωθείς».
Χάρη σέ αὐτή τήν ταπείνωση, ὁ Χριστός ἔλαβε τό «ὑπέρ πᾶν ὄνομα», κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο.Τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι πάνω ἀπό ὅλα τά ἀνθρώπινα ὀνόματα.
Δέν ὑπάρχει ἐνδοξότερο καί ἀγαπητότερο πρόσωπο ἀπό ἐκεῖνο τοῦ Κυρίου μας, τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ.
Δοξασμένος ὁ γεννηθείς Χριστός.Δοξασμένο τό ὄνομά Του. Οἱ Ἅγιοι μιλοῦσαν μέ θέρμη γιά τόν Χριστό. Ἔλεγαν προσευχόμενοι: «Κύριέ μου, γλυκύτατε Ἰησοῦ». Τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ὄχι ἁπλῶς τό γλυκύτερο. Εἶναι καί τό δυνατότερο.Τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ ἐπικαλοῦνται οἱ πιστοί καί τρέπονται σέ φυγή οἱ δαίμονες.
Ἄν ταπεινωθοῦμε, θά δοξασθοῦμε. Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος γιά νά ἀνεβοῦμε, παρά ἡ σκάλα τῆς ταπεινώσεως.Ἐμεῖς γινόμαστε αἰτία νά δοξάζεται ὁ Θεάνθρωπος Κύριος. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, μέ τά ἔργα μας, δοξάζουμε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ στόν σύγχρονο κόσμο. Ἤ, μέ τήν ἁμαρτία μας, τό εὐτελίζουμε καί τό ἀμαυρώνουμε.
Ὅ,τι κάνουμε, πρέπει νά ἀποβλέπει στή δόξα τοῦ Θεοῦ. Σέ ἐκείνη τή δόξα, πού ἀνύμνησαν οἱ ἄγγελοι τῶν Χριστουγέννων: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ. Καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
   Ἀπό τήν καρδιά μου εὔχομαι :
·         Τά φετινά Χριστούγεννα νά εἶναι Χριστούγεννα μέ Χριστό.
·         Τό νεογέννητο βρέφος τῆς Βηθλεέμ νά γεννηθεῖ μέσα μας καί νά γίνουμε χριστοφόροι.
·         Τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ νά γίνει κανόνας τῆς ζωῆς μας.
·         Ἡ καθαρή καρδιά μας νά γίνει μιά νέα φάτνη, μέσα στήν ὁποία θά κατοικήσει ὁ σαρκωθείς Θεός.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !