28 Δεκεμβρίου 2014

Συντήρηση οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Ν. Εφέσου

 Στο Λιτόχωρο σήµερα, 22 ∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, ύστερα από

την αριθµ. 32932/17-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7)
µελών, βρέθηκαν παρόντες τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Ζτάνης Γεώργιος, Πρόεδρος
2.- Μόχλα Ευαγγελία, Αντιπρόεδρος
3.- Βακουφτσή Ειρήνη
4.- Βροχαρίδης Βασίλειος
5.- Γρεβενίτης Ευάγγελος
6.- Μπαµπανίκας Νικόλαος
7.- Σιώκας Θεόδωρος

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Ταξιάρχη Ευάγγελο.
 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 119ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των µελών της Επιτροπής, τα εξής:
 Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014, έχει
προβλεφθεί πίστωση ύψους #7.000,00# ευρώ για την εκτέλεση του έργου
«Συντήρηση οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Ν. Εφέσου» και
συγκεκριµένα στον ΚΑ. 30.7331.0016.
 Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση που συνέταξε η
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, όπου προβλέπονται να γίνουν εργασίες που
αφορούν συντήρηση διαδρόµων (επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες
µέσου πάχους 5cm και συντήρηση διαδρόµων από σκυρόδεµα C16/20. Το
συνολικό κόστος εργασιών προϋπολογίζεται στο ποσό των #6.991,63# ευρώ
µε ΦΠΑ 23%. Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.
Την µε αριθµ. 463/17-12-2014 Α.Α.Υ.της Οικονοµικής Υπηρεσίας του
∆ήµου.
Προτείνουµε η εκτέλεση των εργασιών να γίνει από ανάδοχο εργολάβο
και συγκεκριµένα την κ. Ηλιάδου Ειρήνη, µε αριθµό ΜΕΕΠ 13668.
 Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
 Η ΟΕ αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου, είδε την
επικαλούµενη τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 171/87 και του άρθρου 72 τ.Ν.3852/2010
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Αποφασίζει οµόφωνα

 1. Την απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση
οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Ν. Εφέσου» προϋπολογισµού
#6.991,63€#, σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της Τ.Υ. του ∆ήµου στην κ.
Ηλιάδου Ειρήνη, µε αριθµό ΜΕΕΠ 13668.
 2.- Ψηφίζει σε βάρος του ΚΑ. 30.7331.0016 µε τίτλο: «Συντήρηση
οστεοφυλακίου στο νεκροταφείο της Τ.Κ. Ν. Εφέσου» και έσοδο
#7.000,00€# και διαθέτει το ποσό των #6.991,63€# απευθείας στην κ.
Ηλιάδου Ειρήνη, µε αριθµό ΜΕΕΠ 13668 για την κάλυψη δαπανών που θα
προκύψουν από την εκτέλεση του παραπάνω έργου (σχετ. αριθµ. 463/17-12-
2014 Π.Α.Υ. Οικονοµικής Υπηρεσίας).
3.- Τα χρηµατικά εντάλµατα θα εκδίδονται στο όνοµα του ανάδοχου
εργολάβου, σύµφωνα µε τα νοµίµως προβλεπόµενα παραστατικά.


Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 434/2014. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !