28 Δεκεμβρίου 2014

Συνδιοργάνωση του 30ου Πανελλήνιου Τουρνουά Χριστουγέννων κορασίδων «Πέτρος Καπαγέρωφ»

Απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ηεο 19ης ζσνεδρίαζης ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
ΘΔΜΑ: ΢σνδιοργάνωζη ηοσ 30οσ
 Πανελλήνιοσ Σοσρνοσά Υριζηοσγέννων

κοραζίδων «Πέηρος Καπαγέρωθ» με ηην Δ.Ο.ΚΑ και ηην Δ.ΚΑ.΢.ΚΔ.Μ.
Σήκεξα 18 Γεκεμβρίοσ 2014, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 18:00,ην Δηνηθεηηθό
Σπκβνύιην ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δεκνηηθήο
Κνηλόηεηαο Κνιηλδξνύ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 1223/11-12-2014 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, θ. Καιύβα Γεσξγίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε ζε
όια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηo άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010
θαη ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) .
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, θαζώο από ην ζύλνιν έλδεθα (11) κειώλ
παξόληα ήηαλ θαη ηα ελλέα (9) , ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΢
1. Καιύβαο Γεώξγηνο , Πξόεδξνο
2. Λέλνο Γεώξγηνο , Αληηπξόεδξνο
3. Μπνπξζνύθεο Παζράιεο, Μέινο
4. Αζιαλίδνπ Αξγπξνύια, Μέινο
5. Τνπαιίδεο Χαξάιακπνο, Μέινο
6. Μαηζηθίδνπ Καιιηόπε, Μέινο
7. Λαθαζάο Κιέαξρνο, Μέινο
8. Μαζηνξνηάζηνπ Όιγα, Μέινο
9. Χαηδεκάξθνπ Αλαζηαζία [Εθπξόζσπνο Εξγαδνκέλσλ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ], Μέινο
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Καδάο Παλαγώηεο , Μέινο
2. Σηαλίδεο Δεκήηξηνο, Μέινο αλ θαη λόκηκα θιήζεθε
Τα πξαθηηθά ηεξεί ε ππάιιεινο θα Κόξαθα Αιεμάλδξα.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκεξήζηαο ζπλεδξίαζεο ηέζεθαλ πξνο ζπδήηεζε ηέζζεξα (4)
ζέκαηα πξν εκεξήζηαο, ηα νπνία θαη έγηλαλ απνδεθηά λα ζπδεηεζνύλ ιόγσ ηνπ
επείγνληνο.
O Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην ηρίηο (3ο) ζέκα προ ημερήζιας δηάηαμεο θαη ζέηεη
ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ ηελ 6298/16-12-2014 επηζηνιή-αίηεκα ηεο Ειιεληθήο
Οκνζπνλδίαο Καιαζνζθαίξηζεο γηα ζπλδηνξγάλσζε ηνπ 30νπ
 Παλειιήληνπ
Τνπξλνπά Χξηζηνπγέλλσλ θνξαζίδσλ «Πέηξνο Καπαγέξσθ», από ηηο 3 κέρξη ηηο 7
Ιαλνπαξίνπ 2015 κε ρώξν πινπνίεζεο ην Κιεηζηό Γπκλαζηήξην Κνιηλδξνύ ζην
Αζιεηηθό Κέληξν Κνιηλδξνύ.
Με ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ην Δ Η.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ ζα ζπκκεηέρεη ζηηο απαηηήζεηο κε
κία (1) ζίηηζεο θαη δηαλπθηέξεπζεο ησλ πελήληα ειιελίδσλ αζιεηξηώλ - θνξαζίδσλ
, θαζώο θαη ησλ πξνπνλεηώλ πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ . Σπλνιηθά ζα θηινμελεζνύλ
πεξίπνπ (58) πενήνηα οκηώ άηνκα γηα (1) μία εκέξα ζίηηζεο θαη
δηαλπθηέξεπζεο. Αθόκε ζα παξαρσξεζεί δσξεάλ ε ρξήζε ηνπ Κιεηζηνύ
Γπκλαζηεξίνπ ζην Αζιεηηθό Κέληξν Κνιηλδξνύ γηα ηηο αηηνύκελεο εκεξνκελίεο .
Τν ελ ιόγσ Τνπξλνπά είλαη έλαο επηηπρεκέλνο ζεζκόο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο
πνπ απνηειεί ηελ θνξπθαία εθδήισζε αλάπηπμεο θαη ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε λέσλ
αζιεηξηώλ πνπ ηα επόκελα ρξόληα ζα ζηειερώζνπλ ηηο εζληθέο καο νκάδεο. Οη
θνξαζίδεο αζιήηξηεο πξνέξρνληαη από όιν ηνλ ειιαδηθό ρώξν θαη ην αζιεηηθό γεγνλόο ζα απνηειέζεη έλα αθόκε πόιν έιμεο ησλ λέσλ θνξηηζηώλ γηα ην άζιεκα
ηεο θαιαζνζθαίξηζεο .
Οη αζιήηξηεο ζα θιεζνύλ κε επζύλε ηεο Ε.Ο.ΚΑ. θαη ηεο Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ. θαη κε
έμνδα δηθά ηνπο.
Σθνπόο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ δηνξγάλσζε είλαη ε πξνβνιή ηνπ Δήκνπ
Πύδλαο - Κνιηλδξνύ θαη ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Κνιηλδξνύ , κε ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ επηηπγράλνληαο ηελ πξνβνιή ηνπ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε
ηνπ Αζιεηηζκνύ ζην Δήκν καο .
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Δ.Σ. γηα ηε ιήςε απόθαζεο.
Τν Δ.Σ. αθνύ έιαβε γλώζε ηεο αξηζ. 6298/16-12-2014 επηζηνιή ηεο Ε.Ο.ΚΑ.
αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 158 παπ 3α ηος Ν. 3463/2006 ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 ηνπ 72
Ν.3852/2010 , ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 233 παξ. 1 ηνπ Ν. 3463/2006 ,θαζώο θαη
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93 θαη 95 παξ. 5 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη 65 παξ. 5 ηνπ Ν.
3852/2010 γηα ην ζέκα ηνπ επείγνληνο
Α Π Ο Φ Α Σ Θ Ζ Ε Θ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Ο Δημοηικόρ Φοπέαρ Πολιηιζμού – Άθληζηρ – Πεπιβάλλονηορ &
Οικογενειακήρ Υποζηήπιξηρ Δήμος Πύδναρ Ιολινδπού (ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ)
ζα ζπκκεηέρεη ζηελ δηνξγάλσζε κε ηελ Ε.Ο.ΚΑ θαη ηελ Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.Μ , ηνπ 30ος
Πανελλήνιοσ Σοσρνοσά Υριζηοσγέννων κοραζίδων «Πέηρος Καπαγέρωθ». Γηα
ηνπο ζθνπνύο ηεο δηνξγάλσζεο ζα παξαρσξεζνύλ δσξεάλ νη αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Κνιηλδξνύ ζην ζύγρξνλν Αζιεηηθό
Κέληξν Κνιηλδξνύ από 3 έωρ 7 Θανοςαπίος 2015 γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ζηελ
εηζήγεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο αλαθέξνληαη.
2 . Θα θηινμελεζνύλ πεξίπνπ (58) πενήνηα οκηώ άηνκα γηα (1) μία εκέξα
ζίηηζεο θαη δηαλπθηέξεπζεο.
3. Ο ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ ζα ζπκκεηέρεη ζην θόζηνο δηακνλήο ζε μελνδνρείν
ησλ αζιεηξηώλ θαη πξνπνλεηώλ θαη ηελ ζίηηζε .
4. Σθνπόο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ δηνξγάλσζε είλαη ε πξνβνιή ηνπ Δήκνπ
Πύδλαο -Κνιηλδξνύ θαη ηνπ Κιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ Κνιηλδξνύ , κε ηελ αμηνπνίεζε
ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ επηηπγράλνληαο ηελ πξνβνιή ηνπ αιιά θαη ηελ αλάπηπμε
ηνπ Αζιεηηζκνύ ζην Δήκν καο.
5. Η δηάζεζε θαη ε έγθξηζε ηεο πίζησζεο πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζό
ησλ 1.000,00 € καδί κε ην Φ.Π.Α . θαη ζα ςεθηζηεί ζε επόκελε ζπλεδξίαζε κεηά
ηελ έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015.
Εξοςζιοδοηεί ηον Ππόεδπο για ηην άπηια ζςμμεηοσή ζηη
διοπγάνωζη ηηρ πποαναθεπόμενηρ αθληηικήρ εκδήλωζηρ.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 91/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !