22 Δεκεμβρίου 2014

Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης Επαρχιακού οδικού δικτύου Βέροιας - Κυψέλης

Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης
Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ημαθίας στο τμήμα Βέροιας – Κυψέλης, από την
Τετάρτη 26-
11-2014 έως την Τετάρτη 03-12-2014.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Α) Τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη διάρκεια ανωτέρω εργασιών την Τετάρτη 26/11/2014 και
Πέμπτη 27/11/2014 και κατά τις ώρες 07:00΄ έως 18:00΄, στην Ε.Ο. Βέροιας – Κυψέλης, στο ρεύμα
κυκλοφορίας προς Κυψέλη, στο τμήμα από ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως είσοδο Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.
-Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Αγ. Βαρβάρα – Βεργίνα – Κυψέλη, θα γίνεται διαμέσου της νότιας
περιφερειακής οδού Βέροιας – Κοζάνης (οδός προς Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας), περιφερειακά της τοπικής
κοινότητας Ασωμάτων έως την συμβολή της με την Ε.Ο. Βέροιας - Κυψέλης (οδός προς Ασώματα). Κατά τη
διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οδηγοί θα ενημερώνονται για την διακοπή της
κυκλοφορίας προς Κυψέλη από τις πινακίδες που θα έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική
έκθεση.
Β) Τη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, μετά την ολοκλήρωση των ασφαλτικών εργασιών της
προηγούμενης παραγράφου, στην Ε.Ο. Βέροιας – Κυψέλης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια, στο τμήμα
από ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως είσοδο Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.
- Οι οδηγοί που κινούνται με προορισμό την Αγ. Βαρβάρα θα συνεχίσουν να εκτρέπονται όπως αναφέρθηκε
ανωτέρω, ενώ οι οδηγοί που θα κινούνται από Αγ. Βαρβάρα προς Βέροια θα κινούνται στον προορισμό τους,
στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, στο οποίο θα έχουν ολοκληρωθεί οι ασφαλτικές εργασίες και θα
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 25 Νοεμβρίου 2014
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄αρίθμ. 107-α΄/20142
εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας της παρ. Α), ενώ θα επανέρχονται στο κανονικό ρεύμα
κυκλοφορίας με προορισμό τη Βέροια μέσω συνδετήριας οδού πλησίον του Α/Κ Βέροιας.
-Από τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα λεωφορεία των αστικών και υπεραστικών
γραμμών, για τα οποία θα υπάρχει χώρος αναμονής μετά τον Α/Κ Βέροιας και θα κινούνται προς Κυψέλη
κατόπιν συνεννόησης των σημαιοφόρων του ανάδοχου του έργου, προκειμένου συνεχίσουν την πορεία τους
ανάλογα με την φάση των εργασιών ασφαλτόστρωσης.
-Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία χωρίς οριζόντια σήμανση. Ως εκ τούτου
θα τοποθετηθεί σχετική προειδοποιητική πινακίδα ενημέρωσης των οδηγών σε αμφότερους τους κλάδους
κυκλοφορίας, έως την ολοκλήρωση της οριζόντιας σήμανσης από τον ανάδοχο του έργου σε συνεργασία με της
Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Ημαθίας.
Γ) Την κατά περίπτωση εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων λόγω στένωσης οδοστρώματος από την
Παρασκευή 28/11/2014 έως την Τετάρτη 03/12/2014 στην Ε.Ο. Βέροιας – Κυψέλης και στους δύο κλάδους
κυκλοφορίας και συγκεκριμένα κατά μήκος Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας έως Μετόχι.
-Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών θα πραγματοποιείται εναλλάξ με την
βοήθεια σημαιοφόρων αναδόχου εταιρείας και θα δημιουργηθεί μετακινούμενο εργοτάξιο μήκους και αφού
τοποθετηθεί η σήμανση σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική έκθεση και σχεδιάγραμμα. Η σήμανση θα
τοποθετείται πρωινές ώρες και θα απομακρύνεται το απόγευμα μετά το πέρας των εργασιών, οπότε και θα
αποδίδεται στην κυκλοφορία η οδός χωρίς οριζόντια σήμανση, πλην όμως θα τοποθετείται προειδοποιητική
σήμανση ενημέρωσης των οδηγών, έως την ολοκλήρωση της οριζόντιας σήμανσης από τον ανάδοχο του έργου
σε συνεργασία με της Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Ημαθίας
Δ) Η υπ’ αριθ. 9 σχετική Απόφασή μας δυνάμει παρούσης ακυρώνεται.
Άρθρο 2ο
-Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις συνημμένες εγκεκριμένες
μελέτες και με μέριμνα του ανάδοχου του Έργου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω
παρακαμπτηρίων οδών και με εναλλάξ κίνηση κατά περίπτωση, ως ορίζεται ανωτέρω.
Άρθρο 3ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 420 και
458 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Άρθρο 4ο
-Η ισχύς της Απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την
ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής
σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !