17 Σεπτεμβρίου 2023

8 θέσεις Εργατών ταφής – εκταφής στο Δήμο Κατερίνης με απολυτήριο γυμνασίου
Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας, ενώ θα προσληφθούν αποκλειστικά και μόνο απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή κάτοιχοι απολυτηρίου γυμνασίου.
Οι ειδικότητες

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων / Εργατών ταφής – εκταφής – 8 θέσεις

Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά:

είτε αυτοπροσώπως,

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !