11 Μαΐου 2022

49 προσλήψεις στο Δήμο Κλκίς για την κάλυψη εποχικών αναγκών
Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πλήρωση σαράντα εννέα (49) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στις Διευθύνσεις Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι αιτούμενες ειδικότητες αφορούν έναν (1) Τ.Ε. ηλεκτρολόγο μηχανικό, δέκα (10) Δ.Ε. οδηγούς απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) έναν (1) Δ.Ε. χειριστή καλαθοφόρου οχήματος (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) δύο (2) Δ.Ε. ηλεκτρολόγους και τριάντα πέντε (35) Υ.Ε. εργάτες – εργάτριες καθαριότητας – συνοδούς απορριμματοφόρων..

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 μέχρι 65 ετών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 20 Μαϊου 2022 και ώρα 24:00.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Κιλκίς e-kilkis.gr- > Ψηφιακές Υπηρεσίες ->Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61100 Κιλκίς (τηλ. επικοινωνίας 23413 52164-165-167-120)..

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr) καθώς και στο κατάστημα του Δήμου Κιλκίς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Συγκεκριμένα από 11/05/2022 έως και 20/05/2022 και ώρα 24.00. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) Στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr) β) Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Τα κριτήρια κατάταξης και η διαδικασία πρόσληψης αναγράφονται στην αναλυτική ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !