28 Ιουλίου 2015

Αιτήσεις για την Εμποροπανήγυρη Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, να καταθέσουν αιτήσεις στο γραφείο πρωτοκόλλου έως και 14-08-2015 ημέρα Παρασκευή στο Δημοτικό Κατάστημα με τα συνημμένα δικαιολογητικά της αίτησης, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.
Η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη του Δήμου Κατερίνης θα διεξαχθεί από 29-08-2015 έως 04-09-2015 στον οικισμό Ανδρομάχης της Δ.Κ. Κατερίνης.
Ο προς χρήση χώρος της εμποροπανήγυρης φαίνεται στο διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και θα είναι αναρτημένο στο Δημοτικό Κατάστημα.
Η διάθεση των χώρων θα γίνεται από τον Δήμο μας σύμφωνα με την 410/2015 κανονιστική απόφαση του Δήμου μας (ΑΔΑ: ΩΑΠ4ΩΕΤ-ΘΥΦ). Για την χορήγηση της άδειας συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη, απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας
 2. Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)
 4. Ταμειακή απόδειξη έτους 2015
 5. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125)
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής τους στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
 7. Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως: α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών (βιομηχανικών ειδών) β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.)
 8. Πιστοποιητικό υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων
 9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
 10. Βεβαίωση μη οφειλής τους στο Δήμο Κατερίνης ήτοι Δημοτική Ενημερότητα από το αρμόδιο Τμήμα  Ταμείου του Δήμου (Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.) (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου).
 11. Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς.
 12. Βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών.
 13. Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών (καντίνες).
 14. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ο ενδιαφερόμενος ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης για το έτος 2015 τα προϊόντα τα οποία θα διαθέτει θα πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη συνέχεια θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν σε αντίγραφα μαζί με την αίτησή τους όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
Σχέδιο αίτησης, κανονιστική απόφαση της εμποροπανήγυρης, καθώς και για άλλες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου  Κατερίνης (www.katerini.gr) .

Η έκδοση των σχετικών αδειών και η παραλαβή τους από τους εκθέτες θα γίνει κατόπιν της κατάθεσης του τέλους που τους αναλογεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !