6 Οκτωβρίου 2014

Κλειστή η οδός Ανοίξεως για μια εβδομάδα στην Βέροια

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας
Α΄ Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις παρ. 2 άρθρου 52 Ν.2696/99 "Κ.Ο.Κ."
2.-Το υπ΄ αριθμ. 49864 από 02-10-2014 έγγραφο Δήμου Βέροιας/ΔΤΥ.
3.- Την υπ΄ αριθμ. 43503/14/1660583 από 03-10-2014 αναφορά – πρόταση Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.
και

Β΄ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια του έργου «Κατασκευή διάβασης
πεζών από τσιμεντοκυβόλιθους στην οδό Ανοίξεως» από την Τρίτη 07-10-2014 έως και την Τρίτη 14-10-
2014 επί της ενταύθα οδού Ανοίξεως (από το βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Εληάς στο πάρκο Εληάς),
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο
Απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός είδους οχήματος στην ενταύθα οδό Ανοίξεως, από τη συμβολή της με
την οδό Κωτουνίου έως τη συμβολή της με την οδό Εληάς από την Τρίτη 07-10-2014 και έως πέρας των
εργασιών, οι οποίες δεν δύναται να παραταθούν πέραν της Τρίτης 14-10-2014.
Άρθρο 2ο
-Προκειμένου ενημερώνονται οι οδηγοί οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, θα τοποθετηθεί σχετική σήμανση στη
συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ανοίξεως καθώς και Ανοίξεως και Μπιζανίου, καθότι η κυκλοφορία των
συγκεκριμένων οχημάτων καθίσταται αδύνατη πέραν της οδού Μπιζανίου.
-Ακόμη, προς αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ενταύθα οδό Κωτουνίου, σχετική σήμανση
πληροφόρησης θα τοποθετηθεί στη συμβολή οδών Ανοίξεως και Καρακωστή.
-Οι ρυθμιστικές και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες βάσει της
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502-09/07/2013 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ, με μέριμνα της αναδόχου εταιρείας του έργου «ΚΑΣΤΩΡ
Α.Ε.».
-Το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Άρθρο 3ο
-Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του
Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
Άρθρο 4ο
-Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν
από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του παραπάνω
μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 06 Οκτωβρίου 2014
Α Π Ο Φ Α Σ Η
YΠ΄ΑΡΙΘΜ. 82/2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !