19 Οκτωβρίου 2021

Δήμος Δίου-Ολύμπου: Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών λογω κορωνοϊού
Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α’/2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4807/2021(ΦΕΚ 96/Α’/2021), καλεί τους οφειλέτες του να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, σύμφωνα με τις νέες προθεσμίες.


Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με την υπ’ αρ. 18440/10-03-2021 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 961/Β’/11-3-2021), έχουν προσδιοριστεί οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί από 15-02-2020 έως 30-06-2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15-02-2020 έως 11-06-2021. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από τις διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του Ν.4647/2019, για τις οποίες εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις.

Οι οφειλές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμής καταβολής και συγκεκριμένα το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:


Τρόπος

εξόφλησης

Απαλλαγή των προσαυξήσεων


Εφάπαξ καταβολή οφειλής

100%


2-24

ισόποσες μηνιαίες δόσεις

80%


25-48

ισόποσες μηνιαίες δόσεις

70%


49-72

ισόποσες μηνιαίες δόσεις

60%


73-100

ισόποσες μηνιαίες δόσεις

50%

Με βάση τα παραπάνω οι δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4674/2020 καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο έως τις 31-10-2021 (καταληκτική ημερομηνία) αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Όσοι από τους οφειλέτες δεν πληρούν τα κριτήρια για την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση του Ν. 4646/19 από 2 έως και 24 δόσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση και για όσους δεν ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους, ο Δήμος θα προβεί σε λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών αυτών, ήτοι κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, δεσμεύσεις φορολογικής και δημοτικής ενημερότητας, κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας, ποινικές διώξεις κ.λπ.Για να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση για την λήψη των ανωτέρω αναγκαστικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέτρων είσπραξης, καλείστε όπως προσέλθετε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την τακτοποίηση των οφειλών σας.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Δήμου: 2352350130, 2352350158, 2351351028.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !