4 Οκτωβρίου 2014

Δωρεάν σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν σε μία (1) από τις παρακάτω αναφερόμενες κατηγορίες, η Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, για παροχή δωρεάν σίτισης,ενεργοποιείται ταυτόχρονα, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών: (άρθρο 1, παρ. 8 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄ 1965/2012).

α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ω. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών.
β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.
γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
στ) Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchene ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
ζ) Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α-156).
η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο
1 του ν.1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Για τους φοιτητές που υποβάλουν αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας  και δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες (α – η), η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας θα εκδώσει αποτελέσματα με τα ονόματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών και θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης.
Ο αριθμός των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών θα είναι ανάλογος της διαθέσιμης πίστωσης για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, κατά το ακαδ. έτος 2014-2015.

Για κάθε δικαιούμενο δωρεάν σίτισης φοιτητή το Πανεπιστήμιο καταβάλλει στον ανάδοχο σίτισης το ποσό του 1,80 € + 13% ΦΠΑανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,60 € (συμπερ. ΦΠΑ) ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

Οι Αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την 31 Οκτωβρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !