2 Δεκεμβρίου 2015

95 προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο Κοζάνης

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε. ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, 
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΚωδικόςθέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμόςατόμων
101Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΜηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
8 μήνες5
102Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΧειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών )8 μήνες5
103Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΤεχνικοί Ορυχείων
(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
8 μήνες5
104Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές8 μήνες11

105Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΒοηθοί Οδηγοί,
Μηχανοδηγοί Χειριστές
8 μήνες15
106Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΟδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων8 μήνες14
107Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕΦύλακες8 μήνες40
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006.  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης  καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΔΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από  04.12.2015  μέχρι και  14.12.2015.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Οι ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.
Πληροφορίες δίδονται από τις: κα. Παρασκευή Σπανούδη & κα. Ευαγγελία Θεοχάρη (τηλέφωνα επικοινωνίας :  24630 – 52308, 24630 – 52437).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !