13 Ιανουαρίου 2016

6 προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων, για τη διαχείριση του προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» της Δ/νσης Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα, όπως αναλυτικά φαίνεται στον Πίνακα Α” που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα/ Κωδικός απασχόλησης Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Δήμος Λαρισαίων Λάρισα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 101 Από την υπογραφή της σύμβασης ως την 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 Δήμος Λαρισαίων Λάρισα ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ -ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ( ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 102 Από την υπογραφή της σύμβασης ως την 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 Δήμος Λαρισαίων Λάρισα ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 103 Από την υπογραφή της σύμβασης ως την 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2 Δήμος Λαρισαίων Λάρισα ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 104 Από την υπογραφή της σύμβασης ως την 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 Δήμος Λαρισαίων Λάρισα ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ / ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 105 Από την υπογραφή της σύμβασης ως την 31/12/2016 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 3. Προκειμένου για προσλήψεις σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δημόσιου Τομέα ή σε ΟΤΑ δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι έλληνες πολίτες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο κεφάλαιο «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του παραρτήματος ΑΣΕΠ με ημερομηνία 23/01/2015. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο. 4. Να τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.3584/2007. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Προκειμένου για την απόδειξη της εμπειρίας : Α. Οι μισθωτοί να προσκομίσουν: 1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση ή 2. Βεβαίωση του φορέα που να αναγράφεται ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας Β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες να προσκομίσουν: 1. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 2. Υπεύθυνη δήλωση για το είδος της εμπειρίας 3. Σχετική σύμβαση 4. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση η οποία χορηγείται από την υπηρεσία 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 3. Ευκρινές αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημόσιου έγγραφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης. 4. Τίτλος σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Ειδικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών βλ. Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ, Στοιχείο 4, Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά, με ημερομηνία 23/01/2015. 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής (όπου απαιτείται). Επισημαίνεται ότι όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 6. Συναφής Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών(όπου απαιτείται). 7. Μεταπτυχιακός τίτλος στην εκπαίδευση (όπου απαιτείται). 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει το κώλυμα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007 «περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης» κι ότι έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα 9. Πιστοποιητικό Γέννησης 10. Δικαιολογητικά για την απόδειξη εμπειρίας, όπως αναφέρονται παραπάνω Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ.: 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας. Αναστασίου Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500242). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στο Δημοτικό Κατάστημα, ήτοι από 13-1-2016 ως και 18-1-2016..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !