7 Μαρτίου 2023

«Προσφορές για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Πλαταμώνα στην Κέρκυρα»
Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 1) 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (ΦΕΚ

456/13-02-2020, τ. Β ́), με θέμα «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και

Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας» και 2)

220647/Δ2/28-12-2016 (ΦΕΚ 4227/τ.Β ́/2016) το Γυμνάσιο Πλαταμώνα

προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος από Τουριστικά-Ταξιδιωτικά Γραφεία για την

κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τη διοργάνωση τριήμερης εκπαιδευτικής

επίσκεψης στην Κέρκυρα, μαθητών της Γ ́ τάξης του σχολείου μας.

Ζητείται οι προσφορές να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη

«Προσφορά για εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Πλαταμώνα

στην Κέρκυρα» το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 και ώρα

12:00μ.μ. στο γραφείο της Αν. διευθύντριας του Γυμνασίου Πλαταμώνα κας.

Καρόγλου Σοφίας.

Για την υλοποίησή της προτείνεται:

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς και ακτοπλοϊκώς. Η μετακίνηση των μαθητών

και των συνοδών θα γίνει με λεωφορείο, το οποίο θα βρίσκεται στη διάθεσή τους καθ’

όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. Το λεωφορείο πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στις 29,30,31 Μαρτίου 2023.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών: 37

Συνοδοί: 3 καθηγητές (ένας αρχηγός και δύο συνοδοί). Οι προσφορές πρέπει να

περιέχουν και να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:

1. Διαμονή σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια σε τριών ή τεσσάρων αστέρων ξενοδοχεία

με πρωινό στο κέντρο της πόλης ή κοντά σ ́ αυτό και μονόκλινα για τους

συνοδούς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Ταχ. Κώδ. : 600 65 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ

Πληροφ. : κ. Καρόγλου Σοφία

Τηλ. – FAX : 23520 – 41685

e-mail : mail@gym-platam.pie.sch.gr
2. Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης και πλήρους

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

μαθητών/τριών και συνοδών καθηγητών.

3. Επείγουσα μεταφορά αεροπορικώς συνοδού ή του διευθυντή του σχολείου ή

τρίτου προσώπου στην Κέρκυρα (με επιστροφή), εάν παραστεί ανάγκη.

4. Αποδοχή από το Γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης από την

πλευρά του των όρων της σύμβασης (με μορφή εγγυητικής επιστολής ποσού που

θα καθορίσει το σχολείο κατά την υπογραφή της σύμβασης οργανωμένου

ταξιδιού).

5. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του τουριστικού γραφείου, κάλυψη,

πέραν των άλλων αξιώσεων, της υποχρέωσης επιστροφής των καταβληθέντων και

της επιστροφής των συνοδών εκπαιδευτικών, και των μαθητών.

6. Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες, απεργία, κλπ) με

αλλαγή ημερομηνιών ή με επιστροφή χρημάτων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για

το σχολείο.

7. Το αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα θα καθορισθεί σε συνεργασία με τους

συνοδούς καθηγητές.

Ο διαγωνισμός δεν είναι αποκλειστικά μειοδοτικός αλλά και ποιοτικός. Για τις

παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής, αλλά

και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά. Με την προσφορά θα κατατεθεί από το

ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα

λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές

σε κλειστούς φακέλους, με την επωνυμία του πρακτορείου. Προσφορές που θα

σταλούν με φαξ ή με e-mail δεν θα γίνουν δεκτές γιατί δεν εξασφαλίζεται το

αδιάβλητο της διαδικασίας.

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από

οικονομική και ποιοτική άποψη προσφοράς, συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του

Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2)

συνοδούς – εκπαιδευτικούς, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων και από έναν εκπρόσωπο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου.

Ο διαγωνισμός θα κριθεί άκυρος σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί η εκπαιδευτική

δράση από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα

12:00 μ.μ. ενώπιον της επιτροπής που θα συσταθεί. Το Τουριστικό – Ταξιδιωτικό

γραφείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
Η Αν. Διευθύντρια
Καρόγλου Σοφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !