5 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση ΚΕΠ Δήμου Πύδνας Κολινδρού για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρεςΣας γνωρίζουμε ότι ο ΟΓΑ σε εκτέλεση της αριθμ:

Φ10034/25671/764/14.6.2017(ΦΕΚ2130/Β/21.6.2017) κοινής απόφασης των Υπουργών

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Οικονομικών, με την οποία

καθορίστηκε ο αριθμός των δικαιούχων, που θα ενταχθούν στα προγράμματα του

ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους και των αριθμ. Συν.

5/Θ6/30.6.2017, Συν 10/Θ2/22.9.2017 αποφάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής του

Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού, υλοποιεί και για το έτος 2017 το

πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες.

Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή, χρηματικού βοηθήματος σε χίλιες τριακόσιες (1.300)

πολύτεκνες μητέρες.

Ειδικά για φέτος στα πλαίσια ενίσχυσης των κατοίκων του νομού Λέσβου μετά τους

προσφάτους καταστροφικούς σεισμούς, ορίστηκε όπως για τις πολύτεκνες μητέρες του

νομού το χρηματικό βοήθημα ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) και για τις

πολύτεκνες μητέρες από τις άλλες περιοχές της χώρας σε χίλια ευρώ (1.000€).

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολύτεκνες μητέρες που κατά τον χρόνο υποβολής

της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα:

 είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόμενες από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον

Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997, όπως ισχύει, που έχουν υπαχθεί

στον ΕΦΚΑ και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή έχουν υπαχθεί σε

ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.

 έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 παιδιά τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή

μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη

εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα

επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω,

ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με

ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο

πρόγραμμα και ειδικότερα τα τέκνα με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο του

ΛΑΕ/ΟΓΑ.

(βλ. και το σημείο 6 «Χρήσιμες πληροφορίες» σχετικά με την ασφαλιστική ικανότητα ).

Ως ημέρα συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των παιδιών, θα λαμβάνεται

υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017.
Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση (π.χ. ΕΠΑΛ, ΤΕΕ κ.λπ.).
Το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες

έτους 2017, θα εφαρμοστεί σε όλους τους νομούς της χώρας.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα

ΚΕΠ από 6-10-2017 μέχρι και 6-11-2017. Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης

θα πρέπει η ενδιαφερόμενη να έχει μαζί της:

α) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) της ιδίας καθώς και των προστατευμένων μελών (π.χ. βιβλιάριο υγείας,

βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός

Μητρώου (Α.Μ.) ΟΓΑ

(π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).
β) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον

ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον

ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να

προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.

2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή

στο πρόγραμμα και θα αποστέλλονται στον ΟΓΑ είναι:

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός

των γεννηθέντων-δηλωθέντων τέκνων της πολύτεκνης μητέρας.

β) Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο

να προκύπτει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας

του ΟΑΕΔ (ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησης).
δ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται

κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

ε) Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (“πάσο”) από το οποίο προκύπτει ο

αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή (αφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών

που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ του

τραπεζικού λογαριασμού της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα

είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού.
ζ) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής,

πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω

καθώς και νόμιμη εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.

2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Πριν την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα εμφανίζονται τα πλήρη στοιχεία

της αιτούσης, τα οποία θα ελέγχονται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ, βάσει των

προσκομισθέντων δικαιολογητικών. Έπειτα, θα υποβάλλεται οριστικά η αίτηση και θα

εκτυπώνεται ένα αντίγραφο για τη δικαιούχο πολύτεκνη μητέρα, η οποία, πρέπει, αφού

ελέγξει τα καταχωρηθέντα στοιχεία, να υπογράψει την αίτηση.

Στη συνέχεια η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται αυθημερόν από τα ΚΕΠ στη

Δ/νση Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα

δημιουργηθεί από τη Δ/νση Μηχανογράφησης του ΟΓΑ ηλεκτρονικό αρχείο με τις

υποβληθείσες αιτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων πολύτεκνων μητέρων θα προκύψει από την

παρακάτω διαδικασία:

καταρχάς θα προσδιορισθούν, οι πολύτεκνες μητέρες από τον νομό Λέσβου που έχουν τις

προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος και θα υπολογισθεί η σχετική δαπάνη που

θα προκύψει από την καταβολή σε αυτές της παροχής των 1.500€.

Στην συνέχεια και προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των δικαιούχων πολύτεκνων

μητέρων που θα προέρχονται από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα πρέπει από το

συνολικό προϋπολογισθέν ποσό των 1.300.000€ να αφαιρεθεί η δαπάνη για τις πολύτεκνες

μητέρες του νομού Λέσβου και το αποτέλεσμα που θα προκύψει να διαιρεθεί με το ποσό

της παροχής του προγράμματος για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας δηλ. δια 1.000€.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις, συμμετοχής στο πρόγραμμα από τις υπόλοιπες περιοχές

της χώρας-εκτός δηλ. αυτών του νομού Λέσβου- ξεπεράσουν τον προσδιοριζόμενο αριθμό

δικαιούχων, θα ακολουθήσει ηλεκτρονική κλήρωση, η διαδικασία της οποίας θα καθοριστεί

με απόφαση του ΔΣ του ΟΓΑ. Προτεραιότητα στην κλήρωση θα έχουν οι πολύτεκνες

μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Στη συνέχεια, θα ελέγχονται οι αιτήσεις των κληρωθέντων δικαιούχων και σε περίπτωση

που διαπιστωθεί, ότι κάποιες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα

διαγράφονται και τη θέση τους θα καταλαμβάνουν δικαιούχοι που θα προκύψουν από

συμπληρωματική κλήρωση. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί μέχρι τη συμπλήρωση του

αριθμού των χιλίων τριακοσίων (1.300) δικαιούχων του προγράμματος και τη δημιουργία

του οριστικού αρχείου αυτών.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι πολύτεκνες μητέρες που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μπορούν να

ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάδειξης των δικαιούχων από την

ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (επιλογή: Κληρωθέντες Δικαιούχοι) και από τα ΚΕΠ όλης

της χώρας (όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση). Τα

αποτελέσματα της ανάδειξης των δικαιούχων θα εμφανίζονται μετά από ηλεκτρονική

αναζήτηση με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΟΓΑ της δικαιούχου και τον αριθμό αίτησης

συμμετοχής στο πρόγραμμα.

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου, θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς

Λογαριασμούς των πολύτεκνών μητέρων που προέρχονται από το νομό Λέσβου χρηματικό

βοήθημα συνολικού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) και χιλίων ευρώ (1.000€)

στις πολύτεκνες μητέρες που προέρχονται από τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι καταβλήθηκε το χρηματικό βοήθημα σε δικαιούχο που

δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα αναζητηθεί αυτό ως αχρεωστήτως

καταβληθέν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το δικαίωμα ασφάλισης για περίθαλψη με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κάθε τέκνου

μπορεί να προκύπτει από:

έμμεσο δικαίωμα ως προστατευόμενο μέλος, ανεξαρτήτως αν το δικαίωμα της έμμεσης

ασφάλισης του προέρχεται από την συνταξιούχο του ΕΦΚΑ προερχόμενη από τον πρώην

ΟΓΑ ή ασφαλισμένη του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν. 2458/1997,όπως

ισχύει που έχει υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, μητέρα ή τον συνταξιούχο του ΕΦΚΑ προερχόμενο

από τον πρώην ΟΓΑ ή ασφαλισμένο του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν.

2458/1997, όπως ισχύει που έχει υπαχθεί στον ΕΦΚΑ, πατέρα/σύζυγο.
άμεσο δικαίωμα ως συνταξιούχος ορφανικής σύνταξης ή ως συνταξιούχος

αναπηρίας(τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία) ή ως επιδοματούχος παραπληγίας-

τετραπληγίας(παραπληγικό επίδομα).

Οι πολύτεκνες μητέρες που δεν έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή δεν

έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών ή έχουν εκπέσει της ρύθμισης και επιθυμούν να

υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, πρέπει προηγουμένως να τακτοποιήσουν

τις οικονομικές τους εκκρεμότητες, εντός του χρόνου υποβολής των αιτήσεων, ώστε να

είναι δυνατή η υποβολή αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η αιτούσα ή ο υπάλληλος του ΚΕΠ

θα πρέπει να αποστείλει μέσω FΑΧ (210 3841602 ή 213 1519 231) στη Δ/νση Αγροτικής

Εστίας του ΟΓΑ:

α) Σε περίπτωση εξόφλησης των οφειλών της αιτούσας, την απόδειξη πληρωμής στην

Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ

ή

β) Σε περίπτωσή ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, την αντίστοιχη απόδειξη

πληρωμής της 1ης δόσης της ρύθμισης,

προκειμένου να γίνει έλεγχος των καταβληθέντων εισφορών και να ενεργοποιηθεί η μερίδα

της ασφαλισμένης, εφόσον ο έλεγχος αποβεί θετικός.

Παράλληλα, η πολύτεκνη μητέρα θα πρέπει να απευθυνθεί και στον τοπικό Ανταποκριτή

του ΟΓΑ προκειμένου να ενεργοποιήσει την ασφαλιστική ικανότητα της ιδίας ή/και των

προστατευμένων μελών της στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ.

Στη συνέχεια η δικαιούχος πρέπει να προσέλθει στο ΚΕΠ μετά από τουλάχιστον

2 εργάσιμες ημέρες για να υποβάλλει την αίτηση συμμετοχής. Εάν κατά τον

έλεγχο διαπιστωθεί ότι η ενδιαφερόμενη εξακολουθεί να μην είναι ασφαλιστικά

ενήμερη η μερίδα θα παραμένει ανενεργή.

Σημειώνουμε ότι δικαιολογητικά για έλεγχο καταβολής εισφορών θα γίνονται

δεκτά μέχρι την 04-11-2017 (2 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής

αιτήσεων συμμετοχής).

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αίτηση συμμετοχής στο

πρόγραμμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ακρίβεια των στοιχείων που

υποβάλλονται με αυτήν μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ 4 Ν. 1599/1986). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας

υλοποίησης του προγράμματος μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 213

1519 233 και 213 1519 310 Φ. Ψαρομηλίγκου

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !