30 Ιουλίου 2013

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ


     
Στο πλαίσιο λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης από 01-09 έως 07-09-2013 καθώς επίσης και λειτουργίας Λούνα Πάρκ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα  σχετικά  δικαιολογητικά  από 06-08 έως 14-08-2013. Οι αιτήσεις, οι οποίες αφορούν την έκδοση της άδειας χρήσης των χώρων του Λούνα Πάρκ, της εμποροπανήγυρης και άσκησης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας υποβάλλονται στο αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Περιουσίας του Δήμου Κατερίνης (υπεύθυνοι υπάλληλοι Ερασμία Πάτσιου, Κωνσταντίνος Κιτιξής, τηλ.: 2351-3-50519). Από το συγκεκριμένο γραφείο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων του σχετικού κανονισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κατερίνης με την αριθ. 346/2013 απόφασή του αποφάσισε:
1. Α. Η χρονική διάρκεια της εμποροπανήγυρης είναι από 01.09.2013 έως 07.09.2013 και ο τόπος τέλεσης ο καθιερωμένος και διαμορφωμένος ανάλογα  για τον σκοπό αυτό χώρος.
Β. Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται άδεια, η ισχύς της οποίας είναι επτά (7) ημερών.
Οι άδειες χορηγούνται βάσει του άρθρου 16 παρ.1 του Ν.3769/2009, α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) και ε) σε λοιπούς εμπόρους.
Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων από το δημοτικό συμβούλιο, κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους ενδιαφερόμενους των περιπτώσεων α, β και γ του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στους ενδιαφερόμενους των περιπτώσεων δ και ε του προηγούμενου εδαφίου. Δημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω. Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.
Μετά τα παραπάνω και για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας, αντί του δημοτικού συμβουλίου, ορίζεται 3μελής επιτροπή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και στη συνέχεια για την κλήρωση των δικαιούχων και των θέσεων για την τοποθέτηση των ενδιαφερομένων, αποτελούμενη από τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους:1) Πούλιου Ασημίνα, 2) Παπατολίκα Βικτώρια, 3) Μπίνιας Κωνσταντίνος.   
Οι άδειες θα εκδίδονται με απόφαση δημάρχου.
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρησή τους κατά χρήση καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Δεν επιτρέπεται ο δήμος να εκμισθώνει ή να παραχωρεί κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο.
Γ. Καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται και τα οποία ενδεικτικά είναι:
1.Είδη προικός
2.Είδη υπόδησης
3.Είδη ένδυσης
4.Δερμάτινα (τσάντες,ζώνες κλπ.)
5.Είδη οικιακής χρήσης
6.Ζαχαρώδη, αναψυκτικά
7.Ξηροί καρποί, είδη διατροφής
8.Παιχνίδια
9.Αγιογραφίες, πόστερς κλπ.
10.Ψιλικά, είδη δώρων, μπιζού κλπ.
11.Βιβλία
12.Είδη υγιεινής
13.Είδη Λαϊκής Τέχνης
14.Γεωργικά μηχανήματα, εργαλεία κλπ.
15.Αυτοκίνητα
16.Καντίνες, κέντρα διασκεδάσεως, καφετέριες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία
17.Μικροπωλητές διαφόρων ειδών
Οι χώροι με τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
Δ. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (ΑΦΜ, άδεια άσκησης – λειτουργίας επαγγέλματος και έναρξης εργασιών, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο κλπ) από τους ενδιαφερόμενους, ορίζεται από 06-08-2013 έως 14-08-2013.
Ε. Ως τέλος χρήσης όλων των χώρων της εμποροπανήγυρης ορίζεται το ποσό των 8,00 ευρώ/τ.μ.
Η σύνδεση κάθε παροχής με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο καθορίζεται ως εξής:
1) Για καντίνες, κέντρα διασκέδασης, καφετερίες, ταβέρνες, μπυραρίες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία και λοιπά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 130,00 ευρώ κατ’ αποκοπή.
2) Για όλες τις υπόλοιπες χρήσεις: 60,00 ευρώ κατ’ αποκοπή.
3) Σε περίπτωση που θα γίνει τοποθέτηση μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος θα καταβληθεί από τους υπόχρεους ακριβώς το αντίτιμο του ρεύματος που θα καταναλώσουν.
 Η δαπάνη τοποθέτησης των μετρητών θα βαρύνει τους εκθέτες.
 Όλες οι εργασίες σύνδεσης παροχών κλπ θα γίνουν αποκλειστικά και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου του Δήμου.
 Τα παραπάνω αναφερόμενα τέλη θα εισπράττονται από  την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και δια των υπαλλήλων της εφάπαξ από τους εκθέτες και για όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, με την έκδοση της σχετικής άδειας και πριν την εγκατάστασή τους.
ΣΤ. Όσοι χρησιμοποιούν ψησταριές υποχρεούνται να έχουν καμινάδες ύψους τεσσάρων (4) μέτρων.
 Όλοι οι εκθέτες υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες υγιεινής κατά τις υγειονομικές διατάξεις.
 Επίσης σε εμφανές σημείο να έχουν πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως.
 Οι ενδιαφερόμενοι θα κατασκευάσουν μόνοι τους τα στέγαστρα στους χώρους που θα πάρουν.
 Ζ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στους δρόμους πέραν των διαγραμμίσεων της εμποροπανήγυρης από τις ταβέρνες, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία και καφενεία, καθώς και η τοποθέτηση εμπορευμάτων στους δρόμους από τα εμπορικά καταστήματα καθώς επίσης και από τους πλανόδιους πωλητές.
Η. Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες κατασκευές.
Θ. Απαγορεύεται η έκθεση εμπορευμάτων από μικροπωλητές  εκτός του χώρου της εμποροπανήγυρης (νησίδες, χώροι πρασίνου, πάρκινγκ αυτοκινήτων κλπ).
 Ι. Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου.
 ΙΑ. Η Δημοτική Αστυνομία θα παρευρίσκεται συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διατάξεων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία αυτής.
 ΙΒ. Επίσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης θα παρευρίσκονται υπάλληλοι του γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων σε συνεργασία με τους αρμοδίους υπαλλήλους του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου μας για την ενημέρωση των πολιτών και γενικώς για την παρακολούθηση της λειτουργίας αυτής.
ΙΓ. Θα διατεθούν χώροι στους πολιτιστικούς, αθλητικούς κλπ συλλόγους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και σε πολύτεκνους του Δήμου Κατερίνης
ΙΔ. Θα διοργανωθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου μας.
ΙΕ. Θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό θα ρυθμισθούν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έγκαιρα και πριν από την έναρξη της εμποροπανήγυρης.
2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της εμποροπανήγυρης, κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2013 μέχρι 10.09.2013 ισχύουν τα εξής:
Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (ΑΦΜ, άδεια άσκησης – λειτουργίας επαγγέλματος και έναρξης εργασιών, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο κλπ) από 06-08-2013 έως 14-08-2013.
Β. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, καθώς και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων, ορίζεται το τέλος χρήσης στο ποσό των 8,00 ευρώ/τ.μ.
Γ. α.. Για την σύνδεση με το δημοτικό ηλεκτρικό δίκτυο, θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 2.000 ευρώ, πριν από την εγκατάσταση των παιγνίων και την έκδοση των σχετικών αδειών και το ποσό αυτό θα επιμεριστεί στους χρήστες ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανημάτων και την έκταση που θα καταλάβουν.
β. Ο κάθε ενδιαφερόμενος – χρήστης είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση του μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης και για την καταβολή του αντιτίμου του ρεύματος που θα καταναλώσει, συνεννοούμενος απευθείας με τη ΔΕΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !