20 Ιουνίου 2023

Λεπτομερής τοποθέτηση Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Διώτη για τον κ.Βελόπουλο
Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Διώτη,
Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως -

Ἐκδότου, (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ

Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)
Ἀδελφοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ἐκπλήσσομαι, καταπλήσσομαι, συγκλονίζομαι,

ἀναταράσσομαι καὶ συνταράσσομαι. Ἰδοὺ πόσα χυδαῖα, ἀποκρουστικά, φρικιαστικὰ καὶ

βλάσφημα κατὰ τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν Ἁγίων μας δέχεται εἰς βιβλίον του ὁ

πολιτικὸς Κυριάκος Βελόπουλος, ὅπως ἐδημοσιοποίησεν ὁ λόγιος Κληρικὸς τῶν Πατρῶν

Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος μὲ τὸ ἀπὸ 7-6-2023 ἐκτενὲς κείμενόν

του:

1. «Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη γιὰ τὴν Ἁγ. Τριάδα ταυτίζεται μὲ τὶς δοξασίες τῆς Ὀρφικῆς

λατρείας»!

2. «Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἦταν νόθο παιδὶ Ἕλληνα στρατιώτη»!

3. «Ὁ πατέρας τοῦ Ἰησοῦ ποτὲ δὲν παντρεύτηκε τὴ Μαρία». Δηλαδή, κατὰ τὸν

Βελόπουλον, ὁ Χριστὸς δὲν ἐνηνθρώπησεν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀλλ' εἶχε πατέρα ἄνθρωπον!

4. «Ὁ θάνατος τοῦ Βούδα ἀντιστοιχεῖ στὴ Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ»!

5. «Ἡ Θ. Εὐχαριστία παραπέμπει στὰ Μυστήρια τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, Καβείρια,

Ἐλευσίνια, Διονύσια, Δωδωναῖα κ.λπ »!

6. «Ἡ διαίρεση τῶν Μυστηρίων, ὅπως καὶ τὰ ἴδια τὰ Μυστήρια, εἶναι δάνεια ἀπὸ τὴν

ἀρχαιοελληνικὴ λατρεία»!

7. «Στὰ ἀρχαιοελληνικὰ Μαντεῖα κατώρθωναν καὶ ἔφθαναν στὴ Θεία Χάρη»!

8. «Εἰδωλολάτρες καὶ πολυθεϊστὲς ἦταν αὐτοὶ ποὺ ἀναφέρονται στὴν Παλαιὰ

Διαθήκη»!

9. Κατὰ τὸν Βελόπουλον, «δὲν ἔπρεπε οἱ Ἅγιοι νὰ καταδικάσουν τοὺς Γνωστικούς»!

10. Κατὰ τὸν Βελόπουλον, «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ πίστη μας εἶναι ἐξ

ἀποκαλύψεως. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη προκαλεῖ μισαλλοδοξία»!

Αὐτὰ ἐδημοσιεύθησαν προσφάτως εἰς τὸν Τύπον καὶ εἰς τὸ Διαδίκτυον, χωρὶς νὰ

ἀντικρουσθοῦν ἀπὸ τὸν βλάσφημον Βελόπουλον, ὁ ὁποῖος παλαιότερον προσεπάθησε νὰ

δικαιολογηθῇ, ἀλλ' ἀνεπιτυχῶς, ὅπως γράφει ὁ ὡς ἄνω π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος.

Παρὰ ταῦτα ὅμως, ὁ κακόδοξος οὗτος πολιτικὸς ἐπιμένει μὲ φορτικότητα καὶ ζητεῖ

ἀπὸ ἡμᾶς τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνας τὴν ψῆφον μας διὰ νὰ εἰσέλθῃ καὶ πάλιν εἰς τὸ

Ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον. Προκλητικὴ ἡ θρασύτης του. Οὐδαμῶς δεχόμεθα νὰ μᾶς

ἐκπροσωπήσῃ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Βουλήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !