19 Ιανουαρίου 2018

Τα 58 νέα επαγγέλματα που πρέπει να εγκαταστήσουν POS έως τις 11 Μαρτίου

Νέα εγκύκλιος εκδόθηκε από τη
γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου
Οικονομίας σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή
πληρωμών με κάρτα.
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο: με τα άρθρα 1 και 2 της υπ'
αριθμ. 133473/11.12.2017 (Β' 4309) κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε
στις 11 Δεκεμβρίου 2017, συμπληρώνεται ο πίνακας δικαιούχων πληρωμής της
υπ' αριθμ. 45231/20.4.2017 (Β' 1445) κοινής υπουργικής απόφασης, οι
οποίοι υποχρεούνται εντός της οριζόμενης προθεσμίας να προβούν στην
απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών (pos).
Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής
με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής, ενώ
δεν υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από
τριμερές σύστημα πληρωμής.
Όπως σημειώνεται τετραμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας —
εκδότρια τράπεζα — αποδέκτρια τράπεζα — έμπορος) είναι το εξής: σύστημα
καρτών πληρωμής στο οποίο οι πράξεις πληρωμών με κάρτα πραγματοποιούνται
από τον λογαριασμό πληρωμών ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμών
δικαιούχου πληρωμής μέσω της διαμεσολάβησης του συστήματος, ενός εκδότη
(από την πλευρά του πληρωτή) και ενός αποδέκτη (από την πλευρά του
δικαιούχου πληρωμής).
Τριμερές σύστημα (κάτοχος κάρτας — σύστημα αποδοχής και
έκδοσης — έμπορος) είναι το εξής: ένα σύστημα καρτών πληρωμής στο οποίο
το ίδιο το σύστημα παρέχει υπηρεσίες απόκτησης και έκδοσης και οι
πράξεις πληρωμής με κάρτα πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμής
ενός πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμής ενός δικαιούχου πληρωμής στο
πλαίσιο του συστήματος. Όταν ένα τριμερές σύστημα καρτών πληρωμής
αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής για την έκδοση μέσων
πληρωμής με κάρτα ή την αποδοχή πράξεων πληρωμών με κάρτα, ή και τα δύο,
ή εκδίδει μέσα πληρωμής με κάρτα με εταίρο του ίδιου εμπορικού σήματος ή
μέσω πράκτορα, θεωρείται τετραμερές σύστημα καρτών πληρωμής.
Η προθεσμία συμμόρφωσης για τους δικαιούχους πληρωμής, οι
οποίοι προστίθενται με την υπ' αριθμ. 133473/11.12.2017 (Β' 4309) κοινή
υπουργική απόφαση και έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους Κωδικούς
Αριθμούς ΖΔραστηριότητας (ΚΑΔ) της λίστας των υπόχρεων πριν τη
δημοσίευση αυτής, ορίζεται σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση αυτής,
δηλαδή στις 11 Μαρτίου 2018. Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη
δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018, έχουν
προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 11η Απριλίου 2018. Τέλος, όσοι
δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή
δραστηριότητας μετά την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης
εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ.
83942/27.7.2017 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
"Οδηγίες εφαρμογής της υπ' αριθ. 45231/20.4.2017 (Β' 1445) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα
σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)"". (ΑΔΑ:
61Ζ9465ΧΙ8-1ΝΥ).
Έως τις 11 Μαρτίου 2018, δηλαδή σε λιγότερο από δύο μήνες,
υποχρεούνται χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που
ασκούν 58 συγκεκριμένες δραστηριότητες να εγκαταστήσουν συσκευές POS για
την υποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών στα καταστήματα ή τα
γραφεία ή τους τυχόν άλλους χώρους άσκησης των επαγγελματικών τους
δραστηριοτήτων. Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα επαγγελμάτων που
εντάχθηκε στους υπόχρεους αποδοχής πληρωμών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών
καρτών με απόφαση που εξέδωσαν στις 11 Δεκεμβρίου 2017 ο υπουργός
Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου και η υφυπουργός Οικονομικών Αικ.
Παπανάτσιου.
Οι 58 νέες επαγγελματικές δραστηριότητες για τις οποίες
καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση POS είναι οι εξής (αναφέρονται
πρώτα τα 4 αρχικά ψηφία των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας):
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη
43.29 Αλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 Ξυλουργικές εργασίες
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.91 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτυου
49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών
49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
52.24 Διακίνηση φορτίων
52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
80.30 Δραστηριότητες έρευνας
81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων
96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων
96.03 Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες
96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !