10 Οκτωβρίου 2017

Καταργούνται τα Υποθηκοφυλάκεια Κατερίνης και Κολινδρού -Δημιουργείται Κτ. Γραφείο

Στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για το Κτηματολόγιο- H EKXA AEγίνεται ΟΕΚ και «HELLENIC CADASTRE».

Σε τρεις μήνες, δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες από τον Ιανουάριο, καταργούνται όλα τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, με το νέο νομοσχέδιο τουΥπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο, «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.
Με το νέο νομοσχέδιο όπως έχει γράψει το ecopress.gr ιδρύεται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που σήμερα υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και τοΚτηματολόγιο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

Παράλληλα αλλάζει ο χάρτης του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα, καθώς ιδρύονται16 Κτηματολογικά Γραφεία, με συνολικά 184 υποκαταστήματα, τα οποία θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες όλων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται.

H EKXA AE γίνεται ΟΕΚ και « HELLENIC CADASTRE»

Στο πρώτο άρθρο του νέου νομοσχεδίου προβλέπεται λοιπόν ότι:

-«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία συστήθηκε με την, κατ` εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2308/1995 (Α΄114), απόφαση υπ` αριθμ. 81706/6085/1995 (Β΄872) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και μετονομάστηκε ως άνω με το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄156), μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), με την επωνυμία « Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου» (εφεξής Ο.Ε.Κ. ή Οργανισμός) και λειτουργεί χάριν του γενικού συμφέροντος. Ο Οργανισμός έχει έδρα την Αθήνα, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή ο Οργανισμός χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE».

Ο νέος φορέας θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου καταργούνται. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση τα Υποθηκοφυλακεία, τα Κτηματολογικά Γραφεία και οι θέσεις των προηγούμενων εδαφίων καταργούνται αυτοδικαίως τρείς μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επίσης σημειώνεται στο νομοσχέδιο για τις αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, ότι «περιέρχονται από την κατάργηση στον Οργανισμό και ασκούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους».

Για την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείωνκαι των θέσεων,όπως λέει το νομοσχέδιο εκδίδονται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και έναρξης της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους θα αναρτάται ανακοίνωση του Οργανισμού στην ιστοσελίδα του.

Οι αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων

Τα Κτηματολογικά Γραφεία, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο είναι καθ΄ύλην αρμόδια για:

1) Την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που αφορά τη λειτουργία και τήρηση τουΕθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2308/1995, 2264/1998 και 3889/2010 (Α΄182), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδιδόμενων κάθε φορά κανονιστικών πράξεων.

2) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998, στις περιοχές που εμπίπτουν στην τοπική τους αρμοδιότητα.

3) Την τήρηση και διαχείριση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών, και

4) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος ενεχύρων σε κινητά χωρίς παράδοση, άλλων συμβάσεων παροχής ασφάλειας επί κινητών, καθώς και της ενεχυρίασης ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλων δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κεφάλαια Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2844/2000 (Α΄220), μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.

Ο χάρτης των νέων Κτηματολογικών Γραφείων, τα υποκαταστήματα τους και τα υποθηκοφυλακεία, που καταργούνται
Ο χάρτης των νέων Κτηματολογικών Γραφείων, τα υποκαταστήματα τους και τα υποθηκοφυλακεία, που καταργούνται έχει ως εξής:

1.Κτηματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή και 8 υποκαταστήματα.

-Υποκαταστήματα: Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Σαμοθράκης, Θάσου, Παγγαίου και Ορεστιάδας .

-Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κομοτηνής, Σαπών, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Δικαίων, Σαμοθράκης, Δράμας, Νευροκοπίου, Νέστου, Καβάλας, Χρυσουπόλεως, Θάσου, Παγγαίου, Ξάνθης και Σταυρουπόλεως.

2.Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας Α΄, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με 4 υποκαταστήματα:

-Υποκαταστήματα: Καλαμαριάς, Βασιλικών, Λαγκαδά και Κουφαλίων

-Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Βασιλικών, Νεαπόλεως, Λαγκαδά, Σοχού και Κουφαλίων.

3.Κτηματολογικό Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας Β΄, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με 19 υποκαταστήματα:

-Υποκαταστήματα Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, Κιλκίς, Έδεσσας, Σκύδρας, Αλμωπίας (Αριδαίας), Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Κατερίνης, Σερρών, Νιγρίτας, Ροδολίβους, Σιντικής (Σιδηροκάστρου), Φυλλίδος, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Ιερισσού και Συκέας .

– Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας, Κιλκίς, Γουμένισσας, Μουριών, Πολυκάστρου, Έδεσσας, Σκύδρας, Αλμωπίας (Αριδαίας), Γιαννιτσών, Κρύας Βρύσης, Κατερίνης, Κολινδρού, Σερρών, Νιγρίτας, Ροδολίβους, Σιντικής (Σιδηροκάστρου), Ηράκλειας, Ποροΐων, Φυλλίδος, Πολυγύρου, Αρναίας, Νέων Μουδανίων, Κασσάνδρας, Ιερισσού και Συκέας

4.Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, με 6 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Εορδαίας (Πτολεμαΐδας), Σερβίων, Ανασελίτσης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας .

– Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κοζάνης, Σιάτιστας, Εορδαίας (Πτολεμαΐδας), Σερβίων, Ανασελίτσης, Πενταλόφου, Γρεβενών, Δεσκάτης, Καστοριάς, Κλεισούρας, Κορεστείων, Νεστορίου, Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.

5.Κτηματολογικό Γραφείο Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, με 14 υποκαταστήματα:

-Υποκαταστήματα Κόνιτσας, Άρτας, Φιλιππιάδας, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών, Παραμυθιάς, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Επιλιμνίων, Μέσης (Καστελλάννων), Όρους, Παξών, Λευκάδας και Καρυάς.

Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ιωαννίνων, Ζίτσας, Ζαγορίου, Πραμάντων, Μετσόβου, Κόνιτσας, Πωγωνίου, Άρτας, Βουργαρελίου (Δροσοπηγής), Φιλιππιάδας, Τζουμέρκων, Ηγουμενίτσας, Φιλιατών, Παραμυθιάς, Πρέβεζας, Πάργας, Θεσπρωτικού, Κέρκυρας, Επιλιμνίων, Μέσης (Καστελλάννων), Λευκίμης, Όρους, Παξών, Λευκάδας, Απολλωνίων (Βασιλικής) και Καρυάς

6.Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, με 10 υποκαταστήματα:

-Υποκαταστήματα Τυρνάβου, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Αγιάς, Καρδίτσας, Βόλου, Αλμυρού, Σκιάθου, Τρικάλων και Φαρκαδόνας

Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Λάρισας, Κισσάβου (Συκουρίου), Ολύμπου, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Αγιάς, Καρδίτσας, Ιθώμης, Μουζακίου, Νεβροπόλεως, Παλαμά, Σοφάδων, Ρεντίνης, Βόλου, Μηλέων, Αργαλαστής, Νηλείας, Φερρών, Ζαγοράς, Αλμυρού, Αχιλλείου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Τρικάλων Καλαμπάκας, Πύρρας και Φαρκαδόνας.

7.Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, με 17 υποκαταστήματα:

-Υποκαταστήματα Δύμης (Κάτω Αχαΐας), Καλαβρύτων, Μεσολογγίου, Αγρινίου Α΄, Αγρινίου Β΄, Βάλτου, Πύργου, Αμαλιάδας Ανδρίτσαινας, Αρήνης (Ζαχάρως), Βαρθολομιού, Ολυμπίων, Ωλένης, Κρεσταίνων, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης .

Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Πάτρας, Αιγιαλείας, Ερινεού, Τριταίας, Φαρρών, Δύμης (Κάτω Αχαΐας), Καλαβρύτων, Ακράτας, Αροανείας, Κλειτορίας, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Αποδοτίας, Αστακού (Ξηρομέρου), Μακρυνείας, Παραχελωίτιδος, Ναυπάκτου, Προσχίου, Αγρινίου Α΄, Αγρινίου Β΄, Θέρμου, Βάλτου, Βόνιτσας, Εχίνου (Κατούνας), Σολλίου, Πύργου, Ανδρίτσαινας, Βώλακος, Λαμπείας, Αμαλιάδας, Βάρδας, Μυρτουντίων (Λεχαινών), Γαστούνης, Ανδρίτσαινας, Αρρήνης (Ζαχάρως), Νέας Φυγαλείας, Βαρθολομιού, Ολυμπίων, Ωλένης, Κρεσταίνων, Ζακύνθου, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Ερύσσου, Πρόνων και Σαμαίων και Ιθάκης.

8.Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία, με 17 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Αταλάντης, Δομοκού, Ελάτειας, Θερμοπυλών, Φαλάρων, Λιβαδειάς, Θήβας, Χαλκίδας, Αγίας Άννης, Ιστιαίας, Κύμης, Καρύστου, Σκύρου, Στύρων, Καρπενησίου, Άμφισσας και Γαλαξιδίου .

– Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Λαμίας, Μακρακώμης, Σπερχειάδας, Υπάτης, Δρυμίας (Αμφίκλειας), Αταλάντης, Δομοκού, Ελάτειας, Θερμοπυλών, Φαλάρων, Λιβαδειάς, Αλιάρτου, Αμβρυσσού, Αραχώβης, Ορχομενού, Δαυλείας, Θήβας, Θεσπιών, Θίσβης, Χαλκίδας, Ερέτριας, Ταμυνέων, Αγίας Άννης, Λίμνης, Ιστιαίας, Κύμης, Αυλώνος Καρυστίας, Καρύστου, Μαρμαρίου, Σκύρου, Στύρων, Καρπενησίου, Κτημενίων, Αρακυνθίων, Απεραντίων, Αγραίων, Άμφισσας Δεσφίνας, Δωριέων, Γαλαξιδίου, Δωρίδος, Ευπαλίου, Κροκυλείου και Τολοφώνος.

9.Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής Α΄, με έδρα την Αθήνα, με 6 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, Ηλιουπόλεως, Ν. Φιλαδέλφειας, Περιστερίου και Χαϊδαρίου.

-Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αθηνών, Ζωγράφου, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου, Αγίας Παρασκευής, Ηλιουπόλεως, Βύρωνα, Ν. Φιλαδέλφειας, Περιστερίου, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.

10.Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής Β΄, με έδρα το Κορωπί, με 8 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αχαρνών, Ελευσίνας, Μαραθώνα, Ωρωπού, Σπάτων και Λαυρίου.

-Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κρωπίας, Κερατέας, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Αχαρνών, Ιλίου, Ελευσίνας, Μεγάρων, Ερυθρών, Μαραθώνα, Ωρωπού, Σπάτων και Λαυρίου.

11.Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων, με έδρα τον Πειραιά με 9 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Γλυφάδας, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Βούλας, Νίκαιας, Αίγινας, Κυθήρων και Σαλαμίνας.

-Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Πειραιώς, Πόρου, Σπετσών, Ύδρας, Γλυφάδας, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Βούλας, Νίκαιας, Αίγινας, Κυθήρων και Σαλαμίνας.

12.Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη με 23 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Ορχομενού (Λεβιδίου), Μεγαλόπολης, Ναυπλίου, Άστρους, Μάσσητος, Πρασιών, Κορίνθου, Δερβενίου, Νεμέας, Ξυλοκάστρου, Σολυγείας, Σπάρτης, Γυθείου, Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάων), Βοιών (Νεάπολης), Καλαμάτας, Αβίας, Πύλου, Κορώνης, Μεθώνης, Κυπαρισσίας, Εράνης (Φιλιατρών) και Φλεσσιάδος .

-Αρμοδιότητες στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Τριπόλεως Βορείου Πλευράς, Τριπόλεως Νοτίου Πλευράς, Πάρνωνος, Τανίας (Δολιανών), Τρικολώνων, Ψωφίδος, Ορχομενού (Λεβιδίου), Κλείτορος Μυλάοντος, Ελευσίνος (Κοντοβάζαινας) Νυμφασίας, Τευθίδος, Τροπαίων, Μεγαλόπολης, Καλτεζούντος, Καρύταινας, Λυκοσούρας, Ναυπλίου, Άργους, Επιδαύρου, Άστρους, Μάσσητος, Πρασιών, Κορίνθου Α’, Κορίνθου Β’, Σικυώνος, Δερβενίου, Νεμέας, Στυμφαλίας, Ξυλοκάστρου, Φενεού, Σολυγείας, Σπάρτης, Θεραπνών, Καστορείου, Οινούντος (Βρεσθένων), Σελλασίας, Φάριδος, Γυθείου, Οιτύλου (Αρεοπόλεως), Κροκεών, Μελιτίνης, Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάων), Μονεμβασιάς, Γερονθρών (Γερακίου), Βοιών (Νεάπολης), Καλαμάτας, Αλαγονίας, Αμφείας, Εύας, Θουρίας, Μεσσήνης-Παμίσου, Πεταλίδου, Άριος, Αβίας, Καρδαμύλης, Λεύκτρου, Πύλου, Βουφράδος, Κορώνης, Μεθώνης, Κυπαρισσίας, Δωρίου, Οιχαλίας, Εράνης (Φιλιατρών), Πλαταμώδους (Γαργαλιάνων) και Φλεσσιάδος.

13.Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη, με 11 υποκαταστήματα:

Υποκαταστήματα Αγιάσου, Καλλονής, Μανταμάδου, Παππάδου (Γέρας), Πλωμαρίου, Χίου, Ικαρίας, Σάμου, Καρλοβασίου, Χώρας Σάμου και Λήμνου.

-Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Μυτιλήνης, Αγιάσου, Πολιχνίτου, Καλλονής, Ερεσσού, Μανταμάδου, Μηθύμνης, Παππάδου (Γέρας), Πλωμαρίου, Χίου, Βολισσού, Καρδαμύλων, Μαστιχοχωρίων (Καλαμωτής), Καλλιμασίας, Ικαρίας, Ευδήλου, Σάμου, Πύργου, Καρλοβασίου, Μαραθοκάμπου, Χώρας Σάμου και Λήμνου.

14.Κτηματολογικό Γραφείο Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη, με 15 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Άνδρου, Γαυρίου, Θήρας, Ανάφης, Ίου, Σικίνου, Τήνου, Κέας, Μήλου, Σερίφου, Σίφνου, Μυκόνου, Νάξου, Αμοργού και Πάρου.

-Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Σύρου, Άνδρου, Γαυρίου, Κορθίου, Θήρας, Ανάφης, Ίου, Σικίνου, Τήνου, Κέας, Κύθνου, Μήλου, Σερίφου, Σίφνου, Μυκόνου, Νάξου, Τραγαίας, Αμοργού και Πάρου.

15.Κτηματολογικό Γραφείο Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, με 10 υποκαταστήματα:

-Υποκαταστήματα Μοιρών, Χερσονήσου, Ρεθύμνου, Μυλοποτάμου, Χανίων, Ελευθερίου Βενιζέλου, Καστελίου Κισσάμου, Νεάπολης Λασιθίου, Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας.

Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ηρακλείου, Μοιρών, Βιάννου, Βόρρων, Πύργου, Αρκαλοχωρίου, Αρχανών, Χερσονήσου, Καστελίου (Πεδιάδος), Ρεθύμνου, Αμαρίου, Σπηλίου, Μυλοποτάμου, Χανίων, Αλικιανού, Χώρας Σφακίων, Βάμου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Καστελλίου Κισσάμου, Κανδάνου, Κολυμβαρίου, Νεάπολης Λασιθίου, Τζερμιάδων, Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας

16. Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσων, με έδρα τη Ρόδο, με 7 υποκαταστήματα:

– Υποκαταστήματα Σύμης, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου και Κώ – Λέρου.

Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Μεγίστης, Τήλου, Χάλκης, Σύμης, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου, Νισύρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κώ – Λέρου.

Οι έδρες των υποκαταστημάτων και οι νέες περιοχές ευθύνης

Η έδρα των Υποκαταστημάτων θα είναι η ίδια με την έδρα των ομώνυμων Υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται. Με βάση όμως τις αλλαγές και συγχωνεύσεις, που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο οι αρμοδιότητες των ακόλουθων Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων τους, ασκούνται και στις ακόλουθες περιοχές τοπικής αρμοδιότητας καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων, ως εξής:

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Σαπών.

-Του Υποκαταστήματος Δράμας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Νευροκοπίου και Νέστου.

-Του Υποκαταστήματος Αλεξανδρούπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Σουφλίου.

-Του Υποκαταστήματος Ορεστιάδας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Διδυμοτείχου και Δικαίων.

-Του Υποκαταστήματος Ξάνθης του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Σταυρουπόλεως.

-Του Υποκαταστήματος Καβάλας του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Χρυσουπόλεως.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας Α’, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Νεαπόλεως.

-Του Υποκαταστήματος Λαγκαδά του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας Α’, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Σοχού.

-Του Υποκαταστήματος Κιλκίς του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας Β’ και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Γουμένισσας, Μουριών και Πολυκάστρου.

-Του Υποκαταστήματος Κατερίνης του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας Β’ και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Κολινδρού.

-Του Υποκαταστήματος Σιντικής του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας Β’, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ηράκλειας και Ποροΐων.

– Του Υποκαταστήματος Πολυγύρου του Κτηματολογικού Γραφείου Κεντρικής Μακεδονίας Β,’ και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αρναίας και Νέων Μουδανίων.

– Του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Σιάτιστας.

-Του Υποκαταστήματος Ανασελίτσης του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Πενταλόφου.

-Του Υποκαταστήματος Γρεβενών του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Δεσκάτης.

-Του Υποκαταστήματος Καστοριάς του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κλεισούρας, Κορεστείων και Νεστορίου.

– Του Υποκαταστήματος Φλώρινας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Μακεδονίας, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αμυνταίου και Πρεσπών.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ζίτσας, Ζαγορίου, Πραμάντων και Μετσόβου.

-Του Υποκαταστήματος Κόνιτσας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Πωγωνίου.

-Του Υποκαταστήματος Άρτας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Βουργαρελίου (Δροσοπηγής).

-Του Υποκαταστήματος Φιλιππιάδος του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Τζουμέρκων.

-Του Υποκαταστήματος Πρέβεζας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Πάργας και Θεσπρωτικού.

-Του Υποκαταστήματος Μέσης (Καστελλάννων) του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Λευκίμης.

-Του Υποκαταστήματος Λευκάδος του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Απολλωνίων (Βασιλικής).

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κισσάβου (Συκουρίου) και Ολύμπου.

-Του Υποκαταστήματος Καρδίτσας του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Παλαμά, Σοφάδων, Ιθώμης, Μουζακίου, Νεβροπόλεως, και Ρεντίνης.

-Του Υποκαταστήματος Βόλου του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Νηλείας, Φερρών, Μηλέων, Αργαλαστής και Ζαγοράς.

-Του Υποκαταστήματος Αλμυρού του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Αχιλλείου.

-Του Υποκαταστήματος Σκιάθου του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Σκοπέλου.

-Του Υποκαταστήματος Τρικάλων του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλίας, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Καλαμπάκας και Πύρρας.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αιγιαλείας, Ερινεού, Φαρρών και Τριταίας.

-Του Υποκαταστήματος Καλαβρύτων του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ακράτας, Αροανείας και Κλειτορίας.

-Του Υποκαταστήματος Μεσολογγίου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αιτωλικού, Παραχελωίτιδος, Ναυπάκτου, Αποδοτίας, Αστακού (Ξηρομέρου), Μακρυνείας και Προσχίου.

-Του Υποκαταστήματος Αγρινίου Β΄ του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Θέρμου.

– Του Υποκαταστήματος Βάλτου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Βόνιτσας, Εχίνου (Κατούνας) και Σολλίου.

-Του Υποκαταστήματος Πύργου του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ανδρίτσαινας, Βώλακος και Λαμπείας.

-Του Υποκαταστήματος Αμαλιάδος του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Βάρδας, Μυρτουντίων (Λεχαινών) και Γαστούνης.

– Του Υποκαταστήματος Αρήνης του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Νέας Φυγαλείας.

-Του Υποκαταστήματος Κεφαλληνίας του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ληξουρίου, Ερύσσου, Πρόνων και Σαμαίων.

– Του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Σπερχειάδας, Μακρακώμης, Υπάτης και Δρυμίας (Αμφίκλειας).

-Του Υποκαταστήματος Λιβαδειάς του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αλιάρτου, Ορχομενού, Αμβρυσσού, Αραχώβης και Δαυλείας.

-Του Υποκαταστήματος Θήβας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Θεσπιών και Θίσβης.

-Του Υποκαταστήματος Χαλκίδας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ερέτριας και Ταμυνέων.

Του Υποκαταστήματος Αγίας Άννης του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Λίμνης.

Του Υποκαταστήματος Κύμης του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Αυλώνος Καρυστίας.

-Του Υποκαταστήματος Καρύστου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος και στην περιοχή, του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Μαρμαρίου.

-Του Υποκαταστήματος Καρπενησίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κτημενίων, Αρακυνθίων, Απεραντίων και Αγραίων.

-Του Υποκαταστήματος Άμφισσας του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στις περιοχές, των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Δωριέων και Δεσφίνας.

-Του Υποκαταστήματος Γαλαξιδίου του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδος, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ευπαλίου, Δωρίδος, Κροκυλείου και Τολοφώνος.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Α’, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Ζωγράφου και Νέας Ιωνίας.

– Του Υποκαταστήματος Ηλιουπόλεως του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Α’, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Βύρωνα.

-Του Υποκαταστήματος Χαλανδρίου του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Α’, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Παπάγου.

-Του Υποκαταστήματος Περιστερίου του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Α’, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Β΄, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Κερατέας.

-Του Υποκαταστήματος Κηφισιάς του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Β’, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Νέας Ερυθραίας. -Του Υποκαταστήματος Αχαρνών του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Β’, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Ιλίου.

-Του Υποκαταστήματος Ελευσίνας του Κτηματολογικού Γραφείου Αττικής Β’, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Μεγάρων και Ερυθρών.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιώς και Νήσων, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Πόρου, Σπετσών και Ύδρας.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Τριπόλεως Νοτίου Πλευράς, Τανίας (Δολιανών), Πάρνωνος, Τρικολώνων και Ψωφίδος.

-Του Υποκαταστήματος Μεγαλόπολης του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Καλτεζούντος, Καρύταινας και Λυκοσούρας.

– Του Υποκαταστήματος Ορχομενού (Λεβιδίου) του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κλείτορος Μυλάοντος, Ελευσίνος (Κοντοβάζαινας) Νυμφασίας, Τευθίδος και Τροπαίων.

– Του Υποκαταστήματος Ναυπλίου του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αργους και Επιδαύρου.

-Του Υποκαταστήματος Κορίνθου του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κορίνθου Β’ και Σικυώνος.

-Του Υποκαταστήματος Νεμέας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Στυμφαλίας.

-Του Υποκαταστήματος Ξυλοκάστρου του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Φενεού.

-Του Υποκαταστήματος Σπάρτης του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Θεραπνών, Καστορείου, Οινούντος (Βρεσθένων), Σελλασίας και Φάριδος.

-Του Υποκαταστήματος Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάων) του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Μονεμβασιάς και Γερονθρών (Γερακίου).

-Του Υποκαταστήματος Γυθείου του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κροκεών, Οιτύλου (Αρεοπόλεως) και Μελιτίνης.

-Του Υποκαταστήματος Καλαμάτας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Θουρίας , Μεσσήνης-Παμίσου, Αλαγονίας, Αμφείας, Εύας, Πεταλίδου και Άριος.

-Του Υποκαταστήματος Αβίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Καρδαμύλης και Λεύκτρου.

-Του Υποκαταστήματος Πύλου του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Βουφράδος.

-Του Υποκαταστήματος Κυπαρισσίας του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Δωρίου και Οιχαλίας.

-Του Υποκαταστήματος Εράνης του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Πλαταμώδους (Γαργαλιάνων).

-Του Υποκαταστήματος Αγιάσου του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Πολιχνίτου.

– Του Υποκαταστήματος Καλλονής του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Μανταμάδου, Ερεσσού και Μηθύμνης.

– Του Υποκαταστήματος Ικαρίας του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου.

-Του Υποκαταστήματος Σάμου του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Πύργου.

-Του Υποκαταστήματος Καρλοβασίου του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Μαραθόκαμπου.

– Του Υποκαταστήματος Χίου του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Βολισσού, Καρδαμύλων, Μαστιχοχωρίων (Καλαμωτής) και Καλλιμασίας.

-Του Υποκαταστήματος Άνδρου του Κτηματολογικού Γραφείου Κυκλάδων, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Κορθίου.

– Του Υποκαταστήματος Κέας του Κτηματολογικού Γραφείου Κυκλάδων, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Κύθνου.

– Του Υποκαταστήματος Νάξου του Κτηματολογικού Γραφείου Κυκλάδων, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Τραγαίας.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Τήλου, Χάλκης και Μεγίστης.

-Του Υποκαταστήματος Κω-Λέρου του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Νισύρου.

-Του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αρκαλοχωρίου και Αρχανών.

-Του Υποκαταστήματος Μοιρών του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Βιάννου, Βόρρων και Πύργου.

-Του Υποκαταστήματος Χερσονήσου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Καστελίου (Πεδιάδος).

– Του Υποκαταστήματος Νεάπολης Λασιθίου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Τζερμιάδων.

-Του Υποκαταστήματος Ιεράπετρας του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στην περιοχή του καταργούμενου Υποθηκοφυλακείου Σητείας.

-Του Υποκαταστήματος Ρεθύμνου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αμαρίου και Σπηλίου.

-Του Υποκαταστήματος Χανίων του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Αλικιανού, Χώρας Σφακίων και Βάμου.

– Του Υποκαταστήματος Καστελλίου Κισσάμου του Κτηματολογικού Γραφείου Κρήτης, και στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Κανδάνου και Κολυμβαρίου.

Τέλος για το Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου και το Υποκατάστημα Κορίνθου του Κτηματολογικού Γραφείου Πελοποννήσου, ως αντίστοιχο Υποθηκοφυλακείο της έδρας τους νοείται το Υποθηκοφυλακείο Τριπόλεως Βορείου Πλευράς και το Υποθηκοφυλακείο Κορίνθου Α΄, αντίστοιχα, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

ecopress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !