24 Ιουλίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική οδό Κατερίνης -Αθηνών

Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν την εκτέλεση των εργασιών

εγκατάστασης γέφυρας δυναμικής σήμανσης σήμανσης σε διάφορες θέσεις της Ν.Ε.Ο Αθηνών –

Θεσ/νίκης (κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα) και συγκεκριμένα από τον Η/Κ Κορινού (χ/θ

445+500) έως τον Α/Κ Νότιο Κατερίνης (χ/θ 436+600) ως ακολούθως:


 Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

 Α ́ ΥΑ΢Η

Σον περιορισμό της κίνησης των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με τον ταυτόχρονο

αποκλεισμό της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα,

από τη Φ/Θ 446+300 έως και τη Φ/Θ 445+350 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, κατά το

χρονικό διάστημα από 14.00 ώρα της 25-07-2016 ημέρα Δευτέρα έως 07.00 ώρα της

26-07-2016 ημέρα Σρίτη.

 Β ́ ΥΑ΢Η

Σην απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από τον Α/Κ Κορινού (Φ/Θ 445+500)

μέχρι τον Νότιο Α/Κ Κατερίνης (Φ/Θ 436+600) της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην

κατεύθυνση προς Αθήνα, την 26-07-2016 ημέρα Σρίτη κατά τις ώρες 07.00 ́ έως και

20.00 ́ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, αν αυτές ολοκληρωθούν νωρίτερα .

 Γ ́ ΥΑ΢Η

Σον περιορισμό της κίνησης των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με τον ταυτόχρονο

αποκλεισμό της αριστερής και μεσαίας Λωρίδας Κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Αθήνα

από τη Φ/Θ 446+300 έως και τη Φ/Θ 445+350 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, για την

απομάκρυνση της σήμανσης αποκλεισμού από το πέρας της 2ης φάσης έως την ολοκλήρωση

απομάκρυνσης της σήμανσης, η οποία προσδιορίζεται το αργότερο μέχρι ώρα 14:00 της 27-

07-2016 ημέρα Σετάρτη.

Β. Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων της Β ́ Υάσης, η εκτροπή για την κατεύθυνση

κυκλοφορίας προς Αθήνα θα διεξάγεται από εναλλακτική διαδρομή, ως εξής: θα εκτρέπονται

από τον Α/Κ Κορινού (Φ/Θ 445+500) και στη συνέχεια μέσω της Π.Ε.Ο. Κατερίνης-

Θεσσαλονίκης, όπου μέσω Δημοτικής οδού Μουσών – Ισόπεδων Κυκλικών Κόμβων Λιακοπούλου

- Λ. Ιασωνίδη – Δυτικής παράπλευρης της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Θεσ/νίκης (Π.Α.Θ.Ε.) θα εξέρχονται

στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., μέσω του Νότιου Α/Κ Κατερίνης (Φ/Θ 436+600) .

Γ. Σα Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας- Σ.Σ. Κατερίνης

 εξουσιοδοτούνται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητας τους, με προσωπική

 μεριμνήσουν σε συνεργασία με την παραχωρησιούχο εταιρεία για την έγκαιρη τοποθέτηση τη

ευθύνη των κ.κ. Διοικητών

απαιτούμενης εργοταξιακής σήμανσης (πινακίδες κλπ) κατά μήκος του εναλλακτικού

δρομολογίου, σημεία εκτροπών κλπ. καθώς και για τη διάθεση τουλάχιστον ενός (01)

γερανοφόρου οχήματος κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Κατερίνης –Θεσ/νίκης και σε σημείο που θα

υποδειχθεί από τον Διοικητή Σ.Σ. Κατερίνης.

Ε. Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση θα απομακρυνθεί και ο δρόμος θα

αποδοθεί στην κυκλοφορία σε όλο το εύρος του, χωρίς να απαιτείται καμία ειδική ρύθμιση ή

επισήμανση.

Οι παραβάτες της παρούσης Απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 420 Π.Κ. και τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/1999 «Περί

κυρώσεως του Κ.Ο.Κ» , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Σροποποιήσεις

διατάξεων του Κ.Ο.Κ.».

Η ισχύς της παρούσας στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:

1. Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από:

α) τους Διοικητές του Σμήματος Σροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, Σμήματος Σροχαίας

Κατερίνης,

β) του υπευθύνου για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης όπως αυτή

προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη και υλοποίησης λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων

κυκλοφοριακής σήμανσης που θα απαιτηθούν και

γ) του υπευθύνου της αρμόδιας εταιρείας εκτέλεσης εργασιών, καθώς και

2. Από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο

διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και με την προϋπόθεση τοποθέτησης

προαναφερόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, καθώς και την ύπαρξη τροχονόμων όπου

απαιτείται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ΢

ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ ΜΑΝΣΖΟΤΚΑ΢

Σ Α Ξ Ι Α Ρ Φ Ο ΢

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !