8 Ιανουαρίου 2016

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κατερίνη και Αιγίνιο

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ΢ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ΢ ΠΙΕΡΙΑ΢ Έχοντας υπόψη : α) Σις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Σροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» β) Σο υπ’ αριθ. ΙΕ 3638 από 08-12-2015 έγγραφο της PARSONS International Ltd. γ) Σο υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/4656 από
30/12/2015 έγγραφο της Ε.Τ.Δ.Ε./Λ.΢.Ε.Π. δ) Σην υπ’ αριθ.45196/15/2368972 από 24-12-2015 αναφορά του Σμήματος Σροχαίας Αυτο- κιυητοδρόμων Πιερίας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτουμένων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οχημάτων στο αναφερόμενο σημείο. ε)Αποβλέποντες στην ομαλή εκτέλεση - πρόοδο των εργασιών, την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Α Π Ο Υ Α ΢ Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Α Ρ Θ Ρ Ο 1Ο 1. Εγκρίνουμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την ολοκλήρωση της φάσης εργασιών που αφορά στην κατασκευή λωρίδων επιτάχυνσης - επιβράδυνσης (και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας) στον Βόρειο Ανισόπεδο Κόμβο Κατερίνης (ΓΕ 24), του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. που αφορούν την κατάληψη της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00 για το χρονικό διάστημα από 11-01-2016 έως και 30-06-2016.  Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των υφιστάμενων λωρίδων κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου της Π.Α.Θ.Ε. (τρεις ανά κατεύθυνση).  Ειδικότερα οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αφορούν τον αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στις δυο κατευθύνσεις κυκλοφορίας για μήκος 1,5χλμ (από χ/θ 440+300 έως χ/θ 441+800 στο Βόρειο Κλάδο και από χ/θ 441+600 έως χ/θ 440+100 στο Νότιο Κλάδο) με κατάλληλη προσαρμογή του τυπικού σχεδίου 1.1.8 "Εργασίες στο έρεισμα της οδού"(Αυτοκινητόδρομοι - Εργοτάξια Μακράς Διαρκείας). Η κυκλοφορία θα συνεχίσει να διεξάγεται από τρείς λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς να γίνεται στένωση σε κάποια από αυτές.  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απομάκρυνσης τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για την διευκόλυνση πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, τότε στις θέσης της αποξηλωθείσης προσωρινά περίφραξης θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εισόδου ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και θα τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.  Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η περιοχή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πρέπει να τονίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύχτας .Επί των πινακίδων οριοθέτησης θα τοποθετούνται αναλάμποντες φανοί. Πριν το πέρας του ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών θα πρέπει να απομακρύνεται ο τεχνικός εξοπλισμός και εφόσον η απομάκρυνση δεν είναι εφικτή θα πρέπει να προστατεύεται με στηθαία ασφαλείας κατάλληλης ικανότητας συγκράτησης . 2. Η υλοποίηση των εργασιών και των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα πραγματοποιείται με την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού ο οποίος θα πρέπει να παρέχει οδηγίες για την προσαρμογή της μελέτης και των τοπικών διατάξεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις συνθήκες της περιοχής (εφαρμογή μελέτης ,προσαρμογή σε διατομή τριών λωρίδων όρια ταχύτητας, πλάτη λωρίδων κυκλοφορίας, θέσεις σήμανσης, μήκος ζώνης προειδοποίησης και τυχόν επιμήκυνσης της για την εξασφάλιση της ορατότητας πρίν τις στροφές , μήκος ζώνης έργων, κτλ.),καθώς και να ελέγχει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας (π.χ. επισήμανση σήμανσης και φωτισμός έργων κατά τη διάρκεια της νύχτας τακτική συντήρηση της σήμανσης, απομάκρυνση μηχανικού εξοπλισμού ,προστασία και αποκλεισμός πρόσβασης στον εργοταξιακό χώρο, τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοτάξιου και χώρου οδικής κυκλοφορίας κτλ.) με σκοπό να προσφέρεται διαρκώς ευκρινής και άμεση αντίληψη των ρυθμίσεων και των απαιτούμενων πληροφοριών, να αποκλείεται ο χώρος των εργασιών καθώς και να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία των οχημάτων και εργαζομένων . 3. Ο ανάδοχος των εργασίων, υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού που είναι ο επιβλέπων του έργου και την εποπτεία της ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε και της Ε.Τ.Δ.Ε./Κ.Ε.΢.Π./Π.Ε. & Β.Ε. οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Σεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και ΢υντήρησης και τα ΢χέδια δράσης, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. 4. Επιπλέον με μέριμνα της ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. και της Κ/Ξ ΜΑΛΙΑΚΟ΢ ΚΛΕΙΔΙ, θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπο της, εισπράκτορες διοδίων κυρίως με πινακίδες –VMS, κλπ.) και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας. 5. Σo Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητος τους, με προσωπική ευθύνη του κ. Διοικητή. Α Ρ Θ Ρ Ο 2Ο 1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:  Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από α) τον Διοικητή του Σμήματος Σροχαίας Αυτ/μων Πιερίας β) του Ανεξάρτητου Μηχανικού της « PARSONS International Ltd» και την αρμόδια εταιρεία «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε» για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.  Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ 502/09-07-2003 Τπουργική Απόφαση (Β/946/2003), οι δε παραβάτες αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261)

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ΢ ΣΗ΢ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η΢ Α΢ΣΤΝΟΜΙΑ΢ ΠΙΕΡΙΑ΢ Έχοντας υπόψη : α) Σις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 46 του Ν. 3542/2007 «Σροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» β) Η υπ’ αριθ. 2501/10/19-ιη΄ από 26-09-2015 Απόφαση μας (19-Γ). γ) Σο υπ’ αριθ. ΛΕ/ΜΚ/00/12/24/4642 από 11/12/2015 έγγραφο της Ε.Τ.Δ.Ε./Λ.΢.Ε.Π. δ) Σο υπ’ αριθ. ΙΕ 3636 από 07-12-2015 έγγραφο της PARSONS International Ltd. ε) Σην υπ’ αριθ.45196/15/2368972 από 24-12-2015 αναφορά του Σμήματος Σροχαίας Αυτοκιυητοδρόμων Πιερίας, με την οποία συνηγορεί για την εκτέλεση των αιτουμένων εργασιών και την έκδοση Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων των οχημάτων στο αναφερόμενο σημείο. στ)Αποβλέποντες στην ομαλή εκτέλεση - πρόοδο των εργασιών, την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Α Π Ο Υ Α ΢ Ι Ζ Ο Τ Μ Ε Α Ρ Θ Ρ Ο 1Ο 1. Εγκρίνουμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής των ακροβάθρων στον Ανισόπεδο Κόμβο Αιγινίου (Χ.Θ. 468+300 της Π.Α.Θ.Ε.) με τον αποκλεισμό από την κυκλοφορία, ως κατωτέρω:  της δεξιάς λωρίδας στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την χ/θ 469+000 έως χ/θ 468+000,  της δεξιάς λωρίδας στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσ/νίκη, από την χ/θ 467+500 έως χ/θ 468+500.  των λωρίδων επιτάχυνσης - επιβράδυνσης του Α/Κ Αιγινίου και στις δύο κατευθύνσεις, για το χρονικό διάστημα από 11-01-2016 έως 30-06-2016 με την προϋπόθεση να τηρηθούν οι σχετικές υποχρεώσεις περί λήψεως μέτρων ασφαλείας και σήμανσης, τόσο για τους εργαζόμενους στο έργο, όσο και για τους χρησιμοποιούντες το ανωτέρω τμήμα της Π.Α.Θ.Ε. οδηγούς. 2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία από και προς το Αιγίνιο θα διεξάγεται μέσω της Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Αλεξάνδρειας, σε σύνδεση στον Αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε. μέσω Α/Κ Μεθώνης- Αγαθούπολης. 3. Επισημαίνεται ότι με την έκδοση της σχετικής Απόφασής μας παύει η ισχύς της ανωτέρω (β) σχετικής Απόφασης μας ενώ πριν την άρση των μέσων σήμανσης για τον αποκλεισμό των αριστερών λωρίδων κυκλοφορίας των κλάδων του αυτοκινητόδρομου θα πρέπει να επανατοποθετηθούν τα στηθαία ασφαλείας που τυχόν αποξηλώθηκαν στα πλαίσια των εργασιών που αφορούσε η ανωτέρω (β) σχετική Απόφαση (19Γ/2013) και να γίνουν οι απαιτούμενες προσαρμογές για την αποκατάσταση της συνέχειας και την εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τους. 4. Όταν απαιτείται απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή/και των στηθαίων ασφαλείας για την διευκόλυνση πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, τότε στις θέσεις της αποξηλωθείσας προσωρινά περίφραξης θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή εισόδου ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και θα τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας. 5. Η Κ/Ξ Μαλιακός –Κλειδί υπό την επίβλεψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού και την εποπτεία της «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε» και της Ε.Τ.Δ.Ε./Κ.Ε.΢.Π./Π.Ε. & Β.Ε. οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Σεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και ΢υντήρησης και τα ΢χέδια δράσης, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Περαιτέρω η ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της με κάθε πρόσφορο μέσο (Μ.Μ.Ε., ιστότοπο της, εισπράκτορες διοδίων κυρίως με πινακίδες –VMS, κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών και την ύπαρξη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 6. Σo Σ.Σ. Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, εξουσιοδοτείται για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητος τους, με προσωπική ευθύνη του κ. Διοικητή. Α Ρ Θ Ρ Ο 2Ο 1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης, στην εδαφική δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αρχίζει:  Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από α) τον Διοικητή του Σμήματος Σροχαίας Αυτ/μων Πιερίας β) του Ανεξάρτητου Μηχανικού της « PARSONS International Ltd» και την αρμόδια εταιρεία «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΔΡΟΜΟ΢ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε» για την ορθότητα της τοποθέτησης της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης.  Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ 502/09-07-2003 Τπουργική Απόφαση (Β/946/2003), οι δε παραβάτες αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !