19 Απριλίου 2018

Με ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται το έργο «Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή ΛιτοχώρουΜε ταχείς ρυθμούς εξελίσσεται το έργο «Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας» από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.
Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 591.000,00€ με Φ.Π.Α. αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση στατικών εγκαταστάσεων για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας καθώς και την τριετή επιστημονική παρακολούθηση της λειτουργίας του τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου Ν. Πιερίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το οποίο πρόκειται για υποέργο με τίτλο: «Επιστημονική παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων της λειτουργίας του ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ».
Στην κατασκευή του τεχνητού υφάλου περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: λιθορριπές έδρασης λιμενικών έργων ατομικού βάρους λίθων 0,5 – 50 χγρ, τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα (βάρους μικρότερου των 35 τν), κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι εκ σκυροδέματος C 20/25, σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων, πλωτοί σημαντήρες, γαλβανισμένες αλυσίδες και σημαδούρες.
Οι εργασίες ξεκίνησαν την 1η Νοεμβρίου 2017 και μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή 105 τεχνητών ογκόλιθων εκ σκυροδέματος (βάρους μικρότερου των 35 τν) και 210 κυψελωτών ογκόλιθων εκ σκυροδέματος C 20/25.
Η κατασκευή των ογκόλιθων υλοποιήθηκε γρήγορα και ομαλά και εντός των προσεχών ημερών ξεκινάει η πόντισή τους εντός του θαλάσσιου χώρου.
Τον Ιανουάριο του 2018 υπεγράφη από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της υπηρεσίας του υποέργου «Επιστημονική παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων της λειτουργίας του ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ» ποσού 293.366,64 € (με ΦΠΑ 24%) και από τον ανάδοχο που είναι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΝΑΛΕ), μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία.
Το υποέργο αυτό είναι στο πλαίσιο της εκτέλεσης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ», η οποία εντάχθηκε αρχικά για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία 2007-2013" του Υπ. Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και στη συνέχεια μετά από μία σειρά άμεσων ενεργειών και διαδικασιών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, μεταφέρθηκε για χρηματοδότηση με τη διαδικασία «phasing» στη νέα προγραμματική περίοδο και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αντικείμενο της Επιστημονικής Παρακολούθησης διάρκειας τριών (3) χρόνων της λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου Λιτοχώρου από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, θα είναι η παρακολούθηση του Τεχνητού Υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Λιτοχώρου, ο οποίος ήδη υλοποιείται στο πλαίσιο της παραπάνω πράξης, με το Υποέργο «Κατασκευή Τεχνητού Υφάλου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας».
Αναλυτικότερα, το αντικείμενο της τριετούς παρακολούθησης θα αφορά στα εξής:Παρακολούθηση φυσικών και χημικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία του Τ. Υ., παρακολούθηση εποίκισης του Τ. Υ., παρακολούθηση της αλιευτικής κατάστασης των αποθεμάτων των ψαριών, μελέτη του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή, παρακολούθηση της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή του Τ. Υ., οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης του Τ.Υ., εκτίμηση βιομάζας και αφθονίας των κυριοτέρων εμπορικών ιχθυοαποθεμάτων και αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στην αλιεία της περιοχής του ΤΥ, διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης κ.ά..
Τα αναμενόμενα οφέλη της υλοποίησης και λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου θα είναι η αύξηση του πληθυσμού των υδρόβιων ειδών, η βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας αλιείας, η προστασία από την παράνομη χρήση συρόμενων εργαλείων, η αναβάθμιση του παράκτιου οικοσυστήματος μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας και ειδικά των ντόπιων αλιέων.

Η ολοκλήρωση της πράξης με την κατασκευή του τεχνητού υφάλου θα συμβάλει στην αύξηση του διαθέσιμου χώρου για τον πολλαπλασιασμό των βενθικής βιομάζας, στην προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος από την παράνομη αλιεία, στην προσέλκυση, συγκέντρωση και προφύλαξη των πελαγικών, βενθικών και βενθοπελαγικών οργανισμών, καθώς και στην βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας ζώνης, ενώ με την ολοκλήρωση της επιστημονικής παρακολούθησής του, θα προταθεί διαχειριστικό σχέδιο βάση του οποίου θα επιτευχθεί η χρηστή αλιευτική εκμετάλλευση του τεχνητού υφάλου (πυρήνας και προστατευόμενης ζώνη). Ο φορέας διαχείρισης θα έχει την ευθύνη της εφαρμογή και την τήρηση του διαχειριστικού σχεδίου του υφάλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !