27 Μαΐου 2019

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΤΗΣΟ ∆ήµος Κατερίνης, στο πλαίσιο της μελέτης κτηματογράφησης της περιοχής επέκτασης της Πολεοδομικής Ενότητας 11 Ολυμπιακής Ακτής, όπως αυτή ορίζεται από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 414 ΑΑΠ /4.10.2010) και τη συμπλήρωση αυτού (ΦΕΚ 214 ΑΑΠ /11.6.2013):

ανακοινώνει την ανάρτηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων της περιοχής επέκτασης ΠΕ 11 Ολυμπιακής Ακτής στα γραφεία της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, στον 2ο όροφο δεύτερο όροφο του Δημαρχείου Κατερίνης, επί της πλατείας Δημαρχείου, και καλεί τους κυρίους ή νοµείς ακινήτων της περιοχής επέκτασης ΠΕ 11 Ολυμπιακής Ακτής να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, ώστε να λάβουν γνώση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων. Επίσης, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν στο γραφείο της Γραμματείας της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης στον 2ο όροφο του Δημαρχείου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, είτε τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις (ενστάσεις) τους κατά του περιεχομένου των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων, είτε Δηλώσεις ιδιοκτησίας, σύμφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2242/94.

Τα όρια της περιοχής επέκτασης και η πλήρης αποτύπωση αυτής εμφανίζονται στο χάρτη, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην Υπηρεσία Δόμησης και στον ιστότοπο του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr. Επίσης στον ίδιο ιστότοπο αναρτώνται τα κτηματογραφικά διαγράμματα και οι πίνακες της περιοχής.
Το έντυπο της Δήλωσης ιδιοκτησίας χορηγείται από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Δήμου Κατερίνης www.katerini.gr
Απαραίτητα στοιχεία, τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας (93027/7188/15-11-94 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877 Β/94), Ν.4315/2014, εγκύκλιος 8/2005 ΥΠΕΧΩΔΕ) είναι:
Φωτοτυπία ταυτότητας

Συμβόλαια σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιοτέρου (ημερομηνίας ελέγχου 28.5.2014) και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν.

Αντίγραφα μερίδας σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιοτέρου (ημερομηνίας ελέγχου 28.5.2014.).

α) Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου (από Κτηματολογικό Γραφείo)

β) Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (από Κτηματολογικό Γραφείo)

Σημείωση: Σε περίπτωση που η ιδιοκτησία δεν έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο ή έχει υποβληθεί διόρθωση σφαλμάτων ή δικαστική διαμάχη, τότε υποβάλλονται πιστοποιητικά μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και μη διεκδικήσεων.

Έναρξη υποβολής: 30-5-2019

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε 2 μήνες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν.2242/94, η δε παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία ως εξής: α. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας. β. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και του παραπάνω αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !