25 Αυγούστου 2017

19.500 ευρώ για την συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και μηχανημάτων Δ. Πύδνας-Κολινδρού

«Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας – Κολινδρού για το έτος 2017» (Ομάδα: ελαστικών) Την , 22 η Αυγούστου του έτους 2017 ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό κατάστημα Αιγινίου οι υπογεγραμμένοι: 1) Ευάγγελος Β. Λαγδάρης με την ιδιότητα του Δημάρχου και ο 2) Γκασνάκης Γεώργιος του Νικολάου, με ΑΦΜ: 046015393, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και έδρα το Αιγίνιο, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Ο πρώτος από αυτούς, έχοντας υπ' όψη : 1) Την αριθμ.4/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2) Την αριθμ.31/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και έγκρισης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών – αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας – Κολινδρού για το έτος 2017» προϋπολογισμού 35.000,00€. 

3) Το από 25-04-2017 πρακτικό του διαγωνισμού και την οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο Γκασνάκης Γεώργιος για την κατηγορία των ελαστικών 4) Την αριθμ.45/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας – Κολινδρού για το έτος 2017» 5) Το από 25-05-2017 πρακτικό αποσφράγισης των δικαιολογητικών του διαγωνισμού 6) Την αριθμ.61/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών αποσφράγισης διαγωνισμού 7) Τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016 8) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2017 Σ υ ν ά π τ ε ι σ ύ μ β α σ η Με τον δεύτερο των συμβαλλομένων, Γκασνάκη Γεώργιο του Νικολάου, με ΑΦΜ: 046015393, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και έδρα το Αιγίνιο, για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης – επισκευής συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών - αναλωσίμων των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Πύδνας – Κολινδρού για το έτος 2017» για την κατηγορία των ελαστικών. 

H αμοιβή για την άσκηση της παραπάνω υπηρεσίας ορίζεται στο ποσό των 19.400,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. H διάρκεια της σύμβασης είναι έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. H σύμβαση θα πληρωθεί από Ιδίους Πόρους του Δήμου και θα εκτελεσθεί κατά τις διατάξεις των Ν.4412/2016 και Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 45/2017 και 61/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Γκασνάκης Γεώργιος του Νικολάου, για την καλή εκτέλεση των εργασιών κατέθεσε την υπ’ αριθ. 481/18-08-2017, εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Παράρτημα Κατερίνης) ποσού 783,00€ και δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα. Ο καθένας των συμβαλλομένων έλαβε από δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !