10 Νοεμβρίου 2014

94 Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στην Πιερία


Απάντηση σε σειρά ερωτημάτων που αφορούσαν τη χαρτογράφηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Πιερία, τους ελέγχους που διενεργούνται, τον αριθμό των νομίμως εγκατεστημένων κεραιών σε όλο το νομό και τα μέτρα προστασίας για τους πολίτες δίνουν τα
αρμόδια υπουργεία και φορείς μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Πιερίας Κ.Κουκοδήμος.

Σε ο,τι αφορά το θέμα των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφέρει: «Οι σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΠ μέσω της ιστοσελίδας, ενώ το σύνολο των αποφάσεων χορήγησης και τροποποίησης αδειών κατασκευών κεραιών που χορηγούνται από την ΕΕΤΤ δημοσιεύεται πλέον στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Σε κάθε περίπτωση σε πίνακα (που συνοδεύει το απαντητικό έγγραφο) περιλαμβάνονται οι άδειες κατασκευών κεραιών καθώς και τα πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε.ΤΤ και οι άδειες που έχουν χορηγηθεί παλαιότερα από το Υπουργείο Μεταφορών στο Νομό Πιερίας.
Επισημαίνεται ότι η χορήγηση Αδειών Κατασκευών Κεραιών αποτελεί δυναμική διαδικασία και ως εκ τούτου ο πίνακας που επισυνάπτεται δύναται να μεταβληθεί σημαντικά στο μέλλον.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν χορηγηθεί από την ΕΕΤΤ στο δήμο Κατερίνης άδεια α κατασκευών κεραιών και πιστοποιητικά πληρότητας που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤΤ έχουν λάβει 41 κεραίες, στο δήμο Δίου Ολύμπου 32, ενώ στο δήμο Πύδνας Κολινδρού 21.
Σε ο,τι αφορά τα πιστοποιητικά πληρότητας στο δήμο Κατερίνης αφορά 6 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, στο δήμο Δίου Ολύμπου 1 και στο δήμο Πύδνας Κολινδρου  1.
Σε δεύτερο πίνακα γίνεται αναφορά σε αιτήσεις για άδεια κατασκευής κεραίας στο νομό Πιερίας που εκκρεμούν στην ΕΕΤΤ και κατά δήλωση των κατόχων της κατασκευής εμπίπτουν στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω αιτήσεις αφορούν είτε τροποποιήσεις ήδη αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών είτε κατασκευές κεραιών για τις οποίες δεν είχε χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4053/2012.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 7 περιπτώσεις κεραιών στο δήμο Κατερίνης, 5 στο δήμο Δίου Ολύμπου και 5 στο δήμο Πύδνας Κολινδρού.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νομό αυτό, όπως τροποποιήθηκε οι κατασκευές κεραιών που έχουν εγκατασταθεί χωρίς σχετική άδεια και για τις οποίες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου (7 Μαρτίου 2012)
1.Εχει χορηγηθεί ένα μήνα πριν θετική γνωμάτευση της ΕΕΑΕ
2.Εχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια Υπηρεσία ή έχουν υπαχθεί στις Πρότυπες περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
3.Εχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας στην Ε.ΕΤΤ
Θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων δικαστικών αποφάσεων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του Ν.4053/2012, για τις μη αδειοδοτημένες εγκατεστημένες κατασκευές κεραιών, για τις οποίες υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ ή διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως η ύπαρξή τους, εφόσον πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον κατά το χρόνο εγκατάστασης τους νομικό καθεστώς και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτό κυρώσεις, πλην της κατεδάφισής τους.
Για τις περιπτώσεις τώρα των κεραιών της δεύτερης κατηγορίας που είτε τροποποιήσεις ήδη αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών είτε κατασκευές κεραιών για τις οποίες δεν είχε χορηγηθεί άδεια κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4053/2012, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΑΕ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα επιστολή, σε περίπτωση που διαπιστώσουν κατά λόγο αρμοδιότητας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των κατασκευών κεραιών αυτών στη σχετική νομοθεσία του 2012, να ενημερώσουν την ΕΕΤΤ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους.
Περαιτέρω η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι η πλειοψηφία των κεραιών χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 2ης και 3ης γενιάς βάσει των σχετικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων.
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ελάχιστη απόσταση μεταξύ δυο κατασκευών κεραιών.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ
Σημειώνεται επίσης, ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας τα θέματα που αφορούν την προστασία του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τα όρια έκθεσης και τη διενέργεια σχετικών μετρήσεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 της ΚΥΑ 5457/3839 «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Α.Ε.
Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι:
1.Με την ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) καθορίστηκαν όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, βασικοί περιορισμοί και επίπεδα αναφοράς. Ορίστηκε ότι η τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προερχόμενη από συγκεκριμένη κεραία, διαπιστώνεται με την εκπόνηση μελέτης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας που εκπονείται από τον κάτοχο της κεραίας και υποβάλλεται στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που την εξετάζει και χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη της.
2.Με το ν.3431/2006 θεσπίστηκαν αυστηρότερα όρια ως προς τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ειδικότερα ορίστηκε ότι στους προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους, τα όρια έκθεσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ.αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ, ενώ σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στην εν λόγω ΚΥΑ.
Τα προαναφερόμενα αυστηρότερα όρια ως προς τι μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες θεσπίστηκαν με το ν.3431/2006, διατηρήθηκαν με το ν. 4070/2012.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Τέλος σε απάντηση του ερωτήματος σχετικά με τον αριθμό παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί στα όρια του Νομού Πιερίας η ΕΕΤΤ ενημερώνει ότι την τελευταία δεκαετία έχουν επιβληθεί εκ του νόμου προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε 25 περιπτώσεις παράνομης εγκατάστασης κατασκευών κεραιών. Εν συνεχεία, οι εν λόγω αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, με τα σχετικά έγγραφα, διαβιβάστηκαν τόσο στην αρμόδια Εισαγγελία Κατερίνης όσο και στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για ενέργειες αρμοδιότητάς τους.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας, σε απάντηση της επισημαίνει ότι σε ο,τι αφορά τις αρμοδιότητες του τμήματος, όσον αφορά παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από το αρχείο του τμήματος, έχουν σταλεί σχετικά έγγραφα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης και σε εταιρία Κινητής τηλεφωνίας, που αφορούσαν καταγγελία για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε πυλώνα του Α’ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Κατερίνης.
Αρμόδια υπηρεσία για συχνότητα ελέγχων μέτρησης της ακτινοβολίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ενώ αρμόδια για την έκδοση αδειών εγκατάστασης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επισημαίνει το αρμόδιο τμήμα της Π.Ε. Πιερίας.
Επισημαίνει τέλος πως δεν έχει αρμοδιότητα ούτε για την χαρτογράφηση των εγκατεστημένων νομίμως κεραιών, ενώ δεν διενεργεί ελέγχους παρά μόνον κατόπιν καταγγελίας.

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Σε δικό του έγγραφο ο δήμος Κατερίνης και ειδικότερα το τμήμα Πολεοδομίας επισημαίνει ότι η υπηρεσία δεν έχει εκδώσει καμία έγκριση για τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στα διοικητικά όρια της αρμοδιότητάς της μέχρι και την 10-1-2011 ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου  3652/2010 (Καλλικράτης).
Μετά την ημερομηνία αυτή, και έχοντας τη διοικητική υποστήριξη των υπολοίπων δυο δήμων του νομού έχει εκδώσει μια έγκριση για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στις 9-4-2013 για την περιοχή του Λιτοχώρου.

Επιπλέον, έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στην Πολεοδομία Κατερίνης 48 αιτήσεις που αφορούν σε εγκρίσεις εγκατάστασης νέων δομικών κατασκευών και 6 αιτήσεις που αφορούν σε τροποποιήσεις εγκρίσεων υπαρχόντων δομικών κατασκευών που βρίσκονται στο νομό Πιερίας και συγκεκριμένα μια στους Ν.Πόρους, δυο στην Παραλία, δυο στον Πλαταμώνα και μια στον Π.Καταχα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !