31 Οκτωβρίου 2014

Εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου -Αράχου

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας,σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 64321/ 4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ1003/Β/30-05-2008) «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου – Αράχου.
  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τρία (3) επιπλέον έτη, σύμφωνα με αριθ. πρωτ. 111526/ 4/10-9-2010 Υπουργείου Παιδείας, Δ ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

α)Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού:
Ο  διαγωνισμός [άνοιγμα προσφορών]  θα   γίνει   στο   γραφείο   του  Διευθυντή  του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου – Αράχου  στις 5 Δεκεμβρίου 2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30π.μ.  και επαναληπτική σύμφωνα με την(παρ. 10 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) στις 30 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα  Τρίτη  στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα.

β)Υποβολή προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου– Αράχου .


    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη (παραλαβή αιτήσεων, εγκυκλίου, παροχή διευκρινήσεων) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δ ιευθυντή του Σχολείου κ.Κιτσίδη Λάζαρο και στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (υπεύθυνη κα. Μοσχοτά Κρυστάλλω) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες                                                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !