31 Οκτωβρίου 2014

Πρόσληψη καθαριστή-καθαρίστριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Πλατέως

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 35/29-10-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει θέση  Καθαριστή/τριας  με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2014-2015

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3.ΑΜΚΑ( Φωτοαντίγραφο)
4.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ ( Φωτοαντίγραφο)
5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2014
6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Σημειώνεται ότι: (α) η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως τις 30-06-2015, και (β) η αμοιβή του/της καθαρίστρια καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμό 2/18254/0022/03-04-2008 (ΦΕΚ Β' 672, 17-04-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του Σχολείου.
Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας 1ος όροφος – γραφείο Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας ¨από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου  2014 έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου  2014 και ώρα 11:00 π.μ. .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος,  αρμόδια υπάλληλος κα Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 23333 50116

                                                                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ GREEKGLISH !